Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Zdjęcie przedstawiające osoby stojące, które brały udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu: (Karpat) Uwarunkowania i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu Karpat.

W dniu 20 marca 2024 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pod nazwą (KARPAT) Uwarunkowania i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu Karpat.

Przedmiotowy projekt w całości jest finansowany z Programu Współpracy ESPON 2030.

Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) to niezwykle ważna inicjatywa, która umożliwia zrozumienie mechanizmów rozwoju terytorialnego Europy. Daje możliwości poznania różnorodności wyzwań i potencjałów, charakteryzujących regiony europejskie. Dzięki badaniom i analizom prowadzonym przez ESPON, interesariusze mają dostęp do informacji, które pomagają w podejmowaniu lepiej uzasadnionych decyzji politycznych i strategicznych dotyczących planowania przestrzennego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. ESPON stwarza możliwości identyfikacji trendów, wykrycia obszarów wymagających szczególnego wsparcia oraz promowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz spójności terytorialnej i zrównoważonego rozwoju. Dzięki tym działaniom, ESPON pełni kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości europejskich regionów poprzez promowanie współpracy, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym.

W spotkaniu Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowała Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, która wygłosiła słowo wstępne na temat ważności realizacji przedmiotowego projektu. Jednocześnie nawiązała do wielu inicjatyw realizowanych w regionie karpackim tj. Konwencja Karpacka, Euroregion Karpacki, Międzyregionalna Grupa „Karpaty” przy Europejskim Komitecie Regionów.

Samorząd Województwa Podkarpackiego w sposób systematyczny wspiera inicjatywy mające na celu zrównoważony rozwój społeczności lokalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochronę środowiska naturalnego. Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego podkreśliła, że przy współpracy wszystkich zaangażowanych stron, możemy osiągnąć wyznaczone cele i stworzyć lepszą przyszłość dla mieszkańców regionów karpackich. Realizacja projektu (KARPAT) Uwarunkowania i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu Karpat pozwoli na wsparcie inicjatyw związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym i przestrzennym obszaru Karpat.

Stroną wiodącą przedmiotowego projektu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Natomiast uczestniczącymi stronami są: Maramureș County Council (Rumunia), Prešovský Samosprávny Kraj (Słowacja), Suceava County Council (Rumunia). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Polska) współpracuje w zakresie przedmiotowego projektu w roli obserwatora.

Wśród uczestników dzisiejszego spotkania byli również przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ESPON (EUWT ESPON) oraz przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG – Centrum Europejskich Stosunków Regionalnych i Lokalnych) – Wykonawcy projektu.

Na spotkaniu zaprezentowana została koncepcja badawcza Wykonawcy. Podkreślono znaczenie podejścia partycypacyjnego, które będzie niezwykle ważne przy osiągnięciu celów przedmiotowego projektu badawczego.