Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Strategia Rozwoju Województwa

Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju, której obowiązek wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Polityka rozwoju jest prowadzona m.in. na podstawie strategii rozwoju.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

W dniu 28 września 2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr XXVII/458/20 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Dokument ten jest kluczowy dla samorządu województwa, określa trendy rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia w określonym horyzoncie czasowym.

Strategia będzie drogowskazem dla działań podejmowanych przez władze wojewódzkie na każdej z płaszczyzn zarządzania rozwojem. Jej kierunki przełożą się na zapisy innych dokumentów strategicznych i operacyjnych w regionie, ukierunkują politykę rozwoju władz regionalnych oraz lokalnych interesariuszy procesu rozwoju województwa. Strategia określa również pole współpracy z samorządami zagranicznymi w tym ze strony Słowacji, Ukrainy i obszaru Karpat, gdyż województwo chce być aktywnym uczestnikiem relacji transgranicznych.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 jest czwartą generacją strategii wojewódzkich. Wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, kładzie nacisk na wzmacnianie funkcji gospodarczej regionalnych biegunów wzrostu oraz integrację ich obszarów oddziaływania, angażuje w procesy rozwoju wszystkie obszary regionu, otwiera politykę rozwoju na różne instrumenty finansowe, a także wyposaża politykę rozwoju w nowe narzędzia współpracy.

Zapisy kierunkowe Strategii zostały ujęte w następujące obszary tematyczne:

Obszar tematyczny 1 – Gospodarka i nauka – ujęcie zagadnień kultury innowacyjności, rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, wzmocnienia powiązań nauki i gospodarki, gospodarki bezodpadowej, Przemysłu 4.0, sektorów gospodarki – rolnictwo i turystyka.

Obszar tematyczny 2 – Kapitał ludzki i społeczny – zawiera zagadnienia w ujęciu horyzontalnym, z ujęciem sektora organizacji pozarządowych i Regionalnej Polityki Imigracyjnej.

Obszar tematyczny 3  - Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska – dostrzega  obecny stan infrastruktury komunikacyjnej oraz konieczność wzmocnienia dostępności w ujęciu zewnętrznym i wewnętrznym, obejmuje zagadnienia elektromobilności, gospodarki wodnej w tym zapewnienie dostępu do wody, retencji i zapobiegania powodziom, gospodarki wodno -ściekowej, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Obszar tematyczny 4 Dostępność usług – zagadnienia dostępności do e–usług, bezpieczeństwa, współpracy regionalnej, ponadregionalnej i transgranicznej, jak również kompleksowe wsparcie obszarów w planowaniu przestrzennym.

Obszar horyzontalny - Terytorialny Wymiar Strategii – obejmuje działania w zakresie równoważenia procesów rozwoju poprzez przedstawienie Regionalnej Polityki Miejskiej w oparciu o bieguny wzrostu i hierarchiczny układ miast, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, oraz wskazanie obszarów wymagających szczególnego wsparcia dla pobudzania procesów rozwojowych.   

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020

26 sierpnia 2013 r. na Sesji Sejmiku odbyło się tzw. „drugie czytanie projektu Strategii". Finalnym punktem „drugiego czytania" było przyjęcie „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020", którą Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął jednogłośnie.

Szczególną rolę w procesie wdrażania przyjętej Strategii odgrywać będzie samorząd województwa podkarpackiego jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu rozwoju regionalnego. Strategia wdrażana będzie poprzez instrumenty realizacyjne, między innymi, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) oraz inne programy strategiczne zintegrowane z przyjętą Strategią rozwoju województwa, takie jak: Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad czy Program Strategiczny „Błękitny San".

Przyjęta Strategia wskazuje na cztery podstawowe obszary tj.: „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka", „Kapitał Ludzki i Społeczny" „Siec Osadnicza", „Środowisko i Energetyka”, na których w pierwszej kolejności  koncentrować się będą działania samorządu województwa. Zakładane w programach operacyjnych formy interwencji zewnętrznej kierowane do wskazanych wyżej obszarów służyć będą  wzmocnieniu przewag konkurencyjnych i niwelowaniu barier rozwojowych, a tym samym zmniejszeniu nadmiernych  dysproporcji wewnątrz regionu w poziomie społeczno – gospodarczego rozwoju. Konsekwencją tych działań w okresie wyznaczonym przez Strategię będzie wzmocnienie konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych obszarów kraju, a także UE.

Zgodnie z art.41 ust.2 pkt 4a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, do zadań zarządu województwa należy monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa.

Załączniki:

Strategia_rozwoju_województwa__Podkarpackie_2030_(plik DOCX, 7.27 MB)