Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Projekt "Rodzina"

Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim w czerwcu 2018 r. rozpoczął realizację projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Projekt będzie finansowany w 85% Z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Nazwa dotacjobiorcy:

Województwo Podkarpackie

Partnerzy:

Województwo Małopolskie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł projektu:

Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji

Cel projektu:

Projekt będzie miał na celu przeprowadzenie badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnianiem zjawiska depopulacji oraz upowszechnienie wyników zrealizowanego procesu badawczego.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w wybranych województwach Polski (podkarpackim i małopolskim), ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny.
 2. Wyjaśnienie zależności pomiędzy występującym zjawiskiem depopulacji, a zmieniającymi się modelami życia rodzinnego oraz funkcjami rodzin, gospodarstw domowych w wybranych województwach Polski (podkarpackim i małopolskim).
 3. Sformułowanie wniosków i rekomendacji, których zastosowanie będzie umożliwiało ograniczenia negatywnych konsekwencji występującego zjawiska depopulacji, a także wspierało rodziny w realizowaniu ich podstawowych funkcji.
 4. Rozpowszechnienie wyników badań poprzez wydruk raportów końcowych oraz organizację konferencji informacyjno-promocyjnej, a także przygotowanie filmu informacyjnego.
 5. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników poszczególnych partnerów.

Działania:

 1. Działania w zakresie wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie
 2. Działania w zakresie organizacji i zarządzania projektem
 3. Działania w zakresie realizacji badania właściwego oraz druku raportów końcowych
 4. Działania w zakresie zarządzania i rozliczania projektu
 5. Działania w zakresie informacji i promocji
 6. Działania biegłego rewidenta

Okres realizacji projektu:

01.06.2018 r. – 30.12.2019 r.

Planowane efekty:

Liczba odbiorców wyników projektu – 450 os.

Liczba przygotowanych raportów końcowych – 3 szt.

Liczba zorganizowanych konferencji – 1 szt.

Produkty realizacji projektu:

 1. Dwa raporty końcowe przygotowane dla każdego z województw na podstawie przeprowadzonego badania,
 2. Raport podsumowujący obejmujący punkty wspólne i rozbieżności w realizacji zadań publicznych przez władze samorządowe i rządowe. Przygotowane na podstawie badania oraz seminarium/panelu eksperckiego rekomendacje dla polityk publicznych szczebla regionalnego i krajowego, dotyczące realizacji strategii i programów strategicznych oraz innych działań władz samorządowych i rządowych związanych z dążeniem do poprawy kondycji społeczno-gospodarczej rodzin, a przeciwdziałające negatywnym zjawiskom depopulacji,
 3. Broszury informacyjno-promocyjne (streszczenie/infografiki)
 4. Organizacja do 4 warsztatów dla partnerów w trakcie realizacji projektu mających na celu dopracowanie założeń metodologicznych oraz zaopiniowanie przedstawionych raportów – metodologicznych i końcowych
 5. Dwa filmy informacyjno-promocyjne
 6. Konferencja informacyjno-promocyjna prezentująca wyniki badania,
 7. Dokumenty i sprawozdania wymagane przy realizacji projektów w ramach konkursu dotacji.

Grupa docelowa:

Do najważniejszych odbiorców wyników projektu należy zaliczyć:

1. Przedstawicieli sektora publicznego (administracja rządowa i samorządowa)

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Samorządu Województwa Małopolskiego (Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych, w tym przedstawiciele regionalnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, wojewódzkich urzędów pracy),
 • przedstawiciele administracji rządowej, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • przedstawiciele administracji rządowej usytuowanej na obszarze województwa podkarpackiego i małopolskiego.

2. Przedstawicieli sektora prywatnego

 • przedsiębiorstwa, klastry, grupy producentów, instytucje otoczenia biznesu

3. Przedstawicieli sektora społecznego

 • organizacje społeczne, podmioty i instytucje związane z sektorem pozarządowym, podmioty ekonomii społecznej, podmioty aktywizacji społecznej, rady społeczne, partnerstwa sektorowe

4. Przedstawicieli sektora nauki, szkolnictwa wyższego, B+R

 • prywatne i publiczne uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia kadr, instytuty i ośrodki badawcze, stowarzyszenia oraz firmy badawcze i badawczo-rozwojowe

Wartość projektu:

850 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

722 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:

127 500,00

Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim zainicjował realizację badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Celem nadrzędnym badania jest analiza kondycji społeczno-gospodarczej rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim z uwzględnieniem zjawiska depopulacji w latach 2011-2019.

W ramach celu głównego określone zostały następujące cele szczegółowe:

 • Zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych gospodarstw domowych
 • Zdiagnozowanie warunków życia gospodarstw domowych
 • Zdiagnozowanie zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny
 • Ocena polityki prorodzinnej
 • Planowanie polityki wsparcia rodziny w kontekście wyzwań demograficznych, gospodarczych i społecznych
 • Pracownicy z poszczególnych typów rodzin w opinii pracodawców
 • Migracje zewnętrzne – przyczyny opuszczenia kraju
 • Przyszłość rodzin a zjawisko depopulacji – wnioski i rekomendacje

W ramach badania realizowane będą następujące techniki:

 • bezpośrednia ankietyzacja mieszkańców województw podkarpackiego i małopolskiego w ich domach,
 • internetowa ankietyzacja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów usług społecznych,
 • telefoniczna i/lub internetowa ankietyzacja pracodawców z województw podkarpackiego i małopolskiego,
 • internetowa ankietyzacja mieszkańców województw podkarpackiego i małopolskiego, którzy wyemigrowali za granicę,
 • pogłębione wywiady osobiste z mieszkańcami województw podkarpackiego i małopolskiego,
 • pogłębione wywiady grupowe przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny.

Produktem badania będą dwa raporty końcowe dla każdego województwa i jeden ekspercki raport podsumowujący, a także broszury informacyjno- promocyjne (infografiki). Wyniki badania zaprezentowane zostaną podczas konferencji informacyjno-promocyjnej na przełomie listopada i grudnia 2019 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego:

 • Pan Paweł Szczęch, tel. (17) 747 67 82
 • Pani Magdalena Kowalik, tel. (17) 747 67 82

Realizowany projekt umożliwi właściwe zdiagnozowanie kondycji rodzin i gospodarstw domowych w wybranych województwach oraz wskaże zadania dla administracji publicznej, dzięki którym uda się złagodzić ewentualne konsekwencje występującego zjawiska depopulacji. Proponowane działania projektowe, tj. opracowanie koncepcji oraz realizacja badania, następnie wydruk raportów końcowych i szeroka kampania informacyjno-promocyjna wyników oraz wdrażanie rekomendacji pozwolą przyczynić się do niwelowania negatywnych konsekwencji zdiagnozowanych wyżej problemów społecznych lub łagodzić ich skutki. Efekty zrealizowanego projektu umożliwią skuteczniejsze programowanie i wdrażanie programów samorządowych i rządowych skierowanych do rodzin, gospodarstw domowych oraz wspierających je podmiotów.

Na aktualnym etapie realizacji projektu odbyły się dwie edycje warsztatów, w ramach których przygotowana została koncepcja badania oraz kryteria oceny ofert, na podstawie których wybrany został wykonawca badania - firma Market Research World z Gliwic. A także zaprezentowano wstępny raport metodologiczny oraz prowadzono dyskusję nad poszczególnymi elementami ww. raportu. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele lidera i partnerzy projektu oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Grafika przedstawiająca logotypy: Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Spójności

Więcej informacji na temat projektu znajduję się na stronie archiwalnej