Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Przydatne linki

Zachęcamy do korzystania z poniższych linków:

Statystyka publiczna:

Mapa Polski z wyszczególnionymi województwami oraz zaznaczonym województwem Podkarpackim.

Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) to system stworzony przez statystykę publiczną w odpowiedzi na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Jego podstawowym celem jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo informacji, odpowiadających zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach. W ten sposób SVS wspiera przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym w realizacji zadań bieżących oraz długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Link: https://svs.stat.gov.pl/9/89/531

 

 

 

Logo GUS (Główny Urząd Statystyczny) oraz logo System Monitorowania Usług Publicznych

Celem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Podstawę tych informacji będą stanowiły zasoby statystyki publicznej, jak również dane gromadzone przez administrację w wielu rozproszonych źródłach. System ma za zadanie ich uporządkowanie i umożliwienie dostępu do wysokiej jakości danych na temat usług publicznych dla wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu w postaci wskaźników prezentowanych na poziomie gminy.

Link: https://smup.gov.pl/

 

 

 

 

Logo BDL (Bank Danych Lokalnych)

Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku. Można znaleźć tam dane z miejscowości statystycznych, gmin, powiatów czy województw, jak również jednostki zgodne z nomenklaturą NUTS: makroregiony, regiony i podregiony (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3). Baza zawiera dane z różnych czasookresów w tym: roczne oraz krótkookresowe, są one na bieżąco aktualizowane oraz uzupełniane.

Link: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start

 

 

 

 

 

Logo GUS (Główny Urząd Statystyczny) oraz logo Bazy Demografii

Baza Demografia jest zintegrowanym źródłem danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, chuchu naturalnego oraz migracji. Baza powstałą w celu zapewnieniu osobą zainteresowanym stałego dostępu do informacji statystycznych, które mają za zadanie scharakteryzować sytuację demograficzną w Polsce. Baza zawiera dane, które obrazują dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności. Zgromadzone informacje są systematycznie uzupełniane i aktualizowane.

Link: https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/StartIntro.aspx#maincontent

 

 

 

 

 

Logo GUS (Główny Urząd Statystyczny) oraz logo Badania Ankietowe

Portal badania ankietowe - znajdują się tam informacje dotyczące prowadzonych aktualnie przez Główny Urząd Statystyczny badań ankietowych, które realizowane są na zasadzie udziału dobrowolnego. Kluczową rolę w badaniach pełni przychylność wobec ankieterów statystycznych, którzy przeprowadzają badania w wybranych w sposób losowy gospodarstwach domowych. Gromadzone w ten sposób dane mają służyć opracowaniu zbiorowych zestawień, opracowań i analiz. Przygotowane w ten sposób materiały wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, które obejmują różne aspekty życia (praca, edukacja, opieka zdrowotna).

Link: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

 

 

 

Instytucje prowadzące badania statystyczne:

Instytucje rozwoju regionalnego:

FEP WP, RPO WP, PZP WP, PPOW WP

Fundusze Unii Europejskiej