Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Prezentujemy Państwu raport pn. „Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny w województwie podkarpackim – kierunki zmian” przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przez firmę IBERiS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych.

Badanie realizowane było w okresie od lipca do listopada 2023 r.

Głównym celem badania była ocena stopnia rozwoju kapitału ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego i budowania kapitału społecznego w województwie podkarpackim, w tym analiza aktywności społecznej.

Do realizacji badania wykorzystano szereg metod/technik badawczych, do których należą: analiza desk research, analiza statystyczna, metoda kartograficzna, CAWI (tj. przeprowadzone wśród rodziców/opiekunów uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego oraz studentów podkarpackich uczelni wyższych), wywiady IDI/TDI, wywiady FGI, warsztat heurystyczny, analiza zawartości stron internetowych podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego, studium przypadku, analiza SWOT czy panel ekspertów.

W ramach badania dokonano charakterystyki kapitału ludzkiego oraz analizowano stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowania kapitału społecznego w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności społecznej mieszkańców. Analizowano podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego działania przyczyniających się do stymulowania współpracy z obywatelami i organizacjami pozarządowymi.

Pozyskano opinię rodziców/opiekunów uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów podkarpackich uczelni wyższych na temat zaufania w odniesieniu do innych ludzi oraz do działalności instytucji publicznych, a także zbadano stopień zaangażowania w działalność obywatelską oraz poznano powody ich uczestnictwa bądź nie uczestnictwa w organizacjach społecznych. Wartością dodaną badania była analiza postaw i planów na przyszłość studentów podkarpackich uczelni wyższych, którzy w niedalekiej przyszłości będą mieli duży wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego regionu.

Niewątpliwie istotnym elementem badania było zbadanie jakości kapitału ludzkiego w województwie podkarpackim za pomocą zsyntetyzowanego miernika.

Określono potencjalne grupy docelowe regionalnej polityki migracyjnej.

Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków opracowano model ścieżki rozwoju partnerstw między samorządami na przykładzie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Efektem końcowym opracowanego raportu jest zestaw wniosków i rekomendacji perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego i budowania kapitału społecznego w województwie podkarpackim w kontekście zdiagnozowanych wyzwań. Wnioski i rekomendacje wynikające z badania zostały uporządkowane tematycznie w odniesieniu do celów szczegółowych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.