Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

W okresie luty – kwiecień 2022r. zrealizowana została ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Jej realizacja wynikała z zapisów  art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1057).

Wykonawcą badania była firma Geoprofit, Wojciech Dziemianowicz.

Ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 miała na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji, umożliwiających podniesienie jakości ocenianego dokumentu i zwiększenie efektywności podejmowanej w jego ramach interwencji.

W ewaluacji zastosowano następujące kryteria:

  • kryterium trafności – w ramach tego kryterium analizowano zasadność sformułowanych celów i kierunków działań oraz Rozdziału IV Programu (obejmujący założenia ogólne, strukturę podmiotową realizacji Programu; ramy finansowe oraz system monitoringu i ewaluacji). Temu kryterium poddana została również analiza ryzyka zamieszczona w projekcie Programu;
  • kryterium spójności – to kryterium posłużyło ocenie relacji między Programem a kluczowymi dokumentami unijnymi, krajowymi i regionalnymi (w tym lokalnymi) ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030. W ramach tego kryterium oceniano również spójność wewnętrzna ewaluowanego dokumentu;
  • kryterium skuteczności – w przypadku tego kryterium kluczowa była ocena logiki interwencji w kontekście zakładanych celów Programu oraz przełożenia realizacji Programu na osiąganie celów rozwoju społeczno-gospodarczego określonych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030. Kryterium skuteczności pozwoliło również ocenić system wdrażania (założenia dot. finansowania, monitoringu i ewaluacji);
  • kryterium efektywności – zgodnie z zapisami SOPZ to kryterium zastosowano do oceny zapisów dotyczących monitoringu i ewaluacji.

Zastosowanie kilku metod badawczych (desk research, wywiady pogłębione oraz panel ekspertów) pozwoliło sformułować wnioski i rekomendacje, bazując na udzielonych odpowiedziach na stawiane przez ewaluatora pytania. Na wszystkie z trzynastu pytań ewaluacyjnych udzielono odpowiedzi pozytywnej. Świadczy to o wysokiej jakości przygotowanego dokumentu.

Zdaniem ewaluatora, oceniany Program we właściwy sposób odpowiada na większość wyzwań, przed jakimi stoi województwo podkarpackie. Problem, jakim jest dostępność transportowa może być rozwiązywany przez działania określone w Programie, ale poprawa dostępności powinna również pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz na jakość środowiska naturalnego. Zatem istotne będą możliwości w realizacji inwestycji, a także efektywność podejmowanych działań, które gwarantując likwidację wykluczenia komunikacyjnego, będą przyczyniały się do poprawy bezpieczeństwa i zmniejszania presji na środowisko. Dotyczy to np. inwestycji i zakupów taboru, jak i promocji transportu zbiorowego w celu odchodzenia od transportu indywidualnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy oraz odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne, sformułowany został generalny wniosek w ramach badania ex-ante, że oceniany Program stanowi wysokiej jakości dokument, przygotowany rzetelnie i zgodnie ze sztuką oraz dobrymi praktykami tworzenia tego typu dokumentów.

Zachęcamy do lektury raportu.

Link do badania (plik DOCX, 6.18 MB)