W dniach 27 – 28 maja 2015 r. w Lublinie odbyło się warsztatowe spotkanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Oprócz przedstawicieli ROT z województw, w tym ROT z podkarpackiego, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.

Tematem wiodącym warsztatów była identyfikacja dobrych praktyk w funkcjonowaniu Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w województwach.

W ramach modelu funkcjonowania ROT zaprezentowano m.in. działalność Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji, rady naukowej w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza oraz Pomorski System Monitoringu i Ewaluacji. W ramach sposobu pozyskiwania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych/raportów przez ROT-y przedstawiono aspekty funkcjonowania zachodniopomorskiego serwisu eRegion, serwisu Monitoruj Podkarpackie oraz analizę stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego woj. wielkopolskiego.

Przedstawiciele KOT zaprezentowali ocenę zrealizowanych i planowanych zadań ROT w województwach w latach 2013-2016. Przedstawili również wybrane prace analityczne realizowane przez KOT w latach 2014 – 2015.

Regionalne Obserwatorium Terytorialne z Lublina przedstawiło wyniki badania „Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej miast województwa lubelskiego”. Zaprezentowano również wyniki zrealizowanego  badania ,,Metodologia obliczania wskaźnika monitorowania celu 4 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Poziom wzajemnego zaufania”.

Przeanalizowano również współpracę ROT z podmiotami otoczenia zewnętrznego oraz zakres możliwej współpracy pomiędzy ROT – mi w Polsce.

Założeniem warsztatów było wypracowanie optymalnych rozwiązań do zastosowania w działalności poszczególnych ROT – ów.