Prezentujemy ekspertyzę pn. "Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim", przygotowywaną przez zespół ekspercki w składzie: prof. dr hab. Tomasz Komornicki (kierownik zespołu), dr Piotr Rosik, mgr Barbara Szejgiec, mgr Karol Kowalczyk, mgr Sławomir Goliszek oraz dr Marcin Stępniak, na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Celem głównym badania była identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu województwa podkarpackiego z uwzględnieniem jego zasadniczych podsystemów (w rozumieniu gałęziowym) zarówno w odniesieniu do potrzeb w zakresie infrastruktury jak też systemów komunikacyjnych (transport osób i towarów) oraz podsystemów na poziomie dziewięciu wyodrębnionych miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF). W ramach realizacji postawionego celu Zespół Ekspercki dokonał analizy relacji powiązań przestrzennych w kontekście dostępności zewnętrznej, wewnętrznej oraz spójności systemów transportowych. Wykorzystano szereg materiałów źródłowych oraz baz danych, w tym autorskie metody badawcze w postaci m.in. analizy dostępności, potoków ruchu, w tym dojazdów do pracy. Szeroko wykorzystano również analizę kartograficzną jako metodę prezentacji danych.

Przygotowana ekspertyza stanowić będzie podstawę do opracowania części kierunkowej "Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego". Dokument ten będzie określał podstawowe kierunki rozwoju sieci transportowej województwa w kontekście poprawy szeroko rozumianej dostępności przestrzennej regionu, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Program strategiczny będzie wskazywał również na szczególnie istotne inwestycje w kontekście realizowanych w nowej perspektywie finansowej programów operacyjnych, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym, a także wyznaczał kryteria doboru/wyboru projektów, w zakresie infrastruktury oraz wykonywanego transportu w rozbiciu na poszczególne gałęzie.

 

 Ekspertyza dostępna w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne - link