W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli województw - Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Ministerstwa Rozwoju - Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.

Cykliczne spotkania członków sieci organizowane są od 2011 r., jako element wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i monitoringu społeczno-gospodarczego regionów i kraju.

W ramach zorganizowanych warsztatów zaprezentowano:

  1. Wykorzystanie narzędzi GIS w analizach prowadzonych w regionach. W trakcie dyskusji podkreślono znaczenie analiz przestrzennych, które są istotnym elementem i narzędziem monitoringu społeczno-gospodarczego województw.
  2. Przedstawiciele województw małopolskiego oraz wielkopolskiego przedstawili wyniki badań jakie zostały przeprowadzone w ich regionach.
  3. Podjęto dyskusję nt.  dalszego funkcjonowania ROT-ów, w ramach której Ministerstwo Rozwoju nakreśliło przyszłe ramy finansowania działań.
  4. Zapoznano się z koncepcją monitoringu inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego.
  5. Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Katowicach zaprezentowali wyniki badania pn.: „Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2)".
  6. W ramach spotkania uczestniczono również w warsztatach terenowych związanych z przedstawieniem efektów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i nadawania im nowych funkcji, w tym gospodarczych.