Niniejszy raport, pierwszy z cyklu trzyletniego raportowania, od momentu przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego – Podkarpackie 2020 (SRW), jest przede wszystkim podsumowaniem i syntezą trzech lat realizacji. Strategia Rozwoju Województwa jest najważniejszym dokumentem w województwie, który wyznacza cele i kierunki działań władz regionu.

Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 za okres 2013-2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju przedstawia wyniki badania, którego celem głównym była ocena stopnia realizacji i osiągniecia zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych priorytetach tematycznych SRW), a także ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W badaniu, prowadzonym od października do grudnia 2016 roku, wykorzystano trzynaście metod i technik badawczych: analiza desk research, wywiady pogłębione, zogniskowany wywiad grupowy, studium przypadku, CAWI, sonda społeczna, analiza statystyczna, analiza kosztów i korzyści, model makroekonomiczny, metoda kartograficzna, analiza sieci, panel ekspertów i metoda scenariuszowa.

Zapraszamy do zapoznania sie z raportem dostępnym w w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne - link