Uprzejmie informuję, iż na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostało przygotowane opracowanie pt Potencjał i działalność Instytucji Otocznia Biznesu w województwie podkarpackim.

Celem głównym niniejszego badania była diagnoza potencjału i ocena działalności Instytucji Otocznia Biznesu w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału do świadczenia usług proinnowacyjnych. W ramach badania zostały przeprowadzone analizy dotyczące m.in. zakresu i jakości świadczonych przez IOB usług, potencjału IOB w zakresie efektywnego wspierania innowacyjności, relacji IOB z otoczeniem, oceny otoczenia konkurencyjnego IOB w województwie podkarpackim, roli IOB w rozwoju branż wytyczonych przez inteligentne specjalizacje regionu. Porównano również sytuację Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie podkarpackim do warunków i sposobu funkcjonowania tego typu instytucji w Niemczech, Francji, Belgii oraz Austrii.

Badanie obejmowało Instytucje Otoczenia Biznesu funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego. W grupie tej znalazły się ośrodki doradczo-szkoleniowe, agencje rozwoju regionalnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, inkubatory technologiczne, klastry, inkubatory przedsiębiorczości, izby przemysłowo handlowe, ośrodki przedsiębiorczości, fundusze poręczeń kredytowych, parki przemysłowe, parki technologiczne, ośrodki badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, a także izby rzemieślnicze.

W ramach badania wykorzystano szeroki wachlarz źródeł danych oraz metod badawczych m.in. bezpośrednie wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu, telefoniczne wywiady indywidualne (TDI) z firmami działającymi w ramach inteligentnych specjalizacji regionu, metodę kartograficzną, analizę statystyczną, analizę sieci oraz panel ekspertów. Dodatkowo w celu dokonania kompletnej analizy działalności instytucji wspierających biznes, przeprowadzono badanie ankietowe z 200 przedsiębiorstwami funkcjonującymi w regionie podkarpackim. Wykorzystano również metodę studium przypadku. Do analizy wytypowano cztery Instytucje Otoczenia Biznesu działające na terenie województwa podkarpackiego. Wśród nich znalazła się Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, SAMSUNG Inkubator oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.