Dziewiąty numer Zeszytów ROT zawiera charakterystykę najistotniejszych zagadnień wpływających na kształtowanie się rynku pracy w województwie podkarpackim. Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego , a także na podstawie danych uzyskanych z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W opracowaniu zawarte są informacje nt. sytuacji na regionalnym rynku pracy, czynników wpływających na podkarpacki rynek pracy, takich jak: demografia, migracje, kondycja gospodarki czy wynagrodzenia. Omówione są również zagadnienia dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego, liczby miejsc pracy stworzonych przez inwestorów zagranicznych, a także oczekiwań inwestorów odnoście zapotrzebowania na kadry. W publikacji zaprezentowane są również wyniki badań koordynowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, dotyczących podkarpackiego rynku pracy takich jak: Barometr zawodów (prognoza sytuacji w zawodach), Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim oraz Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy.

Opracowanie zawiera informacje w układzie wojewódzkim, które umożliwiają porównanie podstawowych danych w odniesieniu do innych województw oraz Polski. Wybrane zjawiska zobrazowano na wykresach i kartogramach. Dla pełniejszego przedstawienia sytuacji na regionalnym rynku pracy podstawowe dane statystyczne zaprezentowano również
w podziale na podregiony oraz powiaty.

Zapraszamy do zapoznania sie z opracowaniem dostępnym w w dziale Opracowania własne ROT (Zeszyty ROT)link