Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim w czerwcu 2018 r. rozpoczął realizację projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Projekt będzie finansowany w 85% Z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

 Logo POPT.jpg

 

Nazwa dotacjobiorcy:

Województwo Podkarpackie

Partnerzy:

Województwo Małopolskie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł projektu:

Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji

Cel projektu:

Projekt będzie miał na celu przeprowadzenie badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnianiem zjawiska depopulacji oraz upowszechnienie wyników zrealizowanego procesu badawczego.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w wybranych województwach Polski (podkarpackim
  i małopolskim), ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny.
 2. Wyjaśnienie zależności pomiędzy występującym zjawiskiem depopulacji
  a zmieniającymi się modelami życia rodzinnego oraz funkcjami rodzin, gospodarstw domowych w wybranych województwach Polski (podkarpackim
  i małopolskim).
 3. Sformułowanie wniosków i rekomendacji, których zastosowanie będzie umożliwiało ograniczenia negatywnych konsekwencji występującego zjawiska depopulacji, a także wspierało rodziny w realizowaniu ich podstawowych funkcji.
 4. Rozpowszechnienie wyników badań poprzez wydruk raportów końcowych oraz organizację konferencji informacyjno-promocyjnej, a także przygotowanie filmu informacyjnego.
 5. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników poszczególnych partnerów.

Działania:

 1. Działania w zakresie wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie
 2. Działania w zakresie organizacji i zarządzania projektem
 3. Działania w zakresie realizacji badania właściwego oraz druku raportów końcowych
 4. Działania w zakresie zarządzania i rozliczania projektu
 5. Działania w zakresie informacji i promocji
 6. Działania biegłego rewidenta

Okres realizacji projektu:

01.06.2018 r. – 30.12.2019 r.

Planowane efekty:

Liczba odbiorców wyników projektu – 450 os.

Liczba przygotowanych raportów końcowych – 3 szt.

Liczba zorganizowanych konferencji – 1 szt.

Produkty realizacji projektu:

 1. Dwa raporty końcowe przygotowane dla każdego z województw na podstawie przeprowadzonego badania,
 2. Raport podsumowujący obejmujący punkty wspólne i rozbieżności w realizacji zadań publicznych przez władze samorządowe i rządowe. Przygotowane na podstawie badania oraz seminarium/panelu eksperckiego rekomendacje dla polityk publicznych szczebla regionalnego i krajowego, dotyczące realizacji strategii i programów strategicznych oraz innych działań władz samorządowych i rządowych związanych z dążeniem do poprawy kondycji społeczno-gospodarczej rodzin, a przeciwdziałające negatywnym zjawiskom depopulacji,
 3. Broszury informacyjno-promocyjne (streszczenie/infografiki)
 4. Organizacja do 4 warsztatów dla partnerów w trakcie realizacji projektu mających na celu dopracowanie założeń metodologicznych oraz zaopiniowanie przedstawionych raportów – metodologicznych i końcowych
 5. Dwa filmy informacyjno-promocyjne
 6. Konferencja informacyjno-promocyjna prezentująca wyniki badania,
 7. Dokumenty i sprawozdania wymagane przy realizacji projektów w ramach konkursu dotacji.

Grupa docelowa:

Do najważniejszych odbiorców wyników projektu należy zaliczyć:

1. Przedstawicieli sektora publicznego (administracja rządowa i samorządowa)

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,

- przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Samorządu Województwa Małopolskiego (Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych, w tym przedstawiciele regionalnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, wojewódzkich urzędów pracy),

- przedstawiciele administracji rządowej, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- przedstawiciele administracji rządowej usytuowanej na obszarze województwa podkarpackiego i małopolskiego.

2. Przedstawicieli sektora prywatnego

- przedsiębiorstwa, klastry, grupy producentów, instytucje otoczenia biznesu

2. Przedstawicieli sektora społecznego

- organizacje społeczne, podmioty i instytucje związane z sektorem pozarządowym, podmioty ekonomii społecznej, podmioty aktywizacji społecznej, rady społeczne, partnerstwa sektorowe

4. Przedstawicieli sektora nauki, szkolnictwa wyższego, B+R

- prywatne i publiczne uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia kadr, instytuty i ośrodki badawcze, stowarzyszenia oraz firmy badawcze i badawczo-rozwojowe

Wartość projektu:

850 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

722 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:

127 500,00