Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostało przygotowane opracowanie pt. Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego.

Celem głównym badania było określenie wpływu lotnisk i lądowisk, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego oraz związanej z ich funkcjonowaniem działalności gospodarczej, na rozwój społeczno-gospodarczy w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na rynek pracy i poprawę poziomu atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków regionalnych i subregionalnych województwa podkarpackiego.

Opracowanie niniejszego raportu związane jest z rosnącą dynamiką mobilności lotniczej oraz coraz większą uwagą, jaką poświęca się infrastrukturze transportu lotniczego. Jest ona jednym z istotnych zagadnień podejmowanych w ostatnim czasie w kontekście określenia perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawy poziomu atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków regionalnych i subregionalnych regionu. Analiza roli i możliwości wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, w tym w szczególności w kontekście zwiększenia dostępności transportowej oraz rozwoju infrastruktury na rzecz wzrostu gospodarczego jest bardzo ważną kwestią dla rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno terenów peryferyjnych, jak i całego województwa.

Analiza danych objęła w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych okres dynamicznego rozwoju transportu lotniczego przypadający na drugą dekadę XXI wieku, tj. od 2010 r. do momentu wykonywania badania (w zależności od dostępności aktualnych danych, w większości przypadków do 2017 r.).

Zakres przestrzenny analizy objął całe województwo podkarpackie. Wiele analiz zostało wykonanych jednak dla terytorium całej Polski, szczególnie w kontekście powiązań funkcjonalnych województwa podkarpackiego z resztą Polski, a także w odniesieniu do relacji z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Pod uwagę wzięto także zagraniczne porty lotnicze w Koszycach (Słowacja) i Lwowie (Ukraina), jako położone w sąsiedztwie województwa podkarpackiego i mogące mieć wpływ na funkcjonowanie jego systemu transportowego. Z kolei analiza otoczenia lotnisk została przedstawiona na możliwie najwyższym poziomie dezagregacji i uwzględniała wszystkie budynki znajdujące się w otoczeniu analizowanych lotnisk.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne.