Przedstawiamy Państwu raport pn. Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim przygotowany na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W ramach procesu badawczego zweryfikowano wyznaczenie (identyfikację) oraz delimitację obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego i ośrodków subregionalnych, a także wyznaczenie biegunów wzrostu w kontekście przygotowania nowego dokumentu strategicznego dla województwa podkarpackiego.

Raport zawiera również charakterystykę miast w województwie podkarpackim ze względu na podstawowe cechy statystyczne oraz opis polityk prowadzonych przez władze miejskie
w województwie podkarpackim:

1) Kształtowanie przestrzeni
2) Partycypacja publiczna
3) Transport i mobilność miejska
4) Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
5) Rewitalizacja
6) Polityka inwestycyjna
7) Rozwój gospodarczy
8) Rozwój społeczny
9) Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
10) Demografia
11) Zarządzanie obszarami miejskimi

W dokumencie znajdują się ponadto wnioski i rekomendacje, które mogą służyć w szczególności do ukierunkowania polityki regionalnej województwa.

Dla osiągnięcia celu badania zastosowano szereg metod badawczych oraz analitycznych, takich jak: analiza danych zastanych (desk research), metoda kartograficzna, analiza statystyczna, analiza porównawcza, ankieta sprawozdawcza typu CAWI, indywidualne wywiady pogłębione IDI, studium przypadku, analiza stron internetowych urzędów miast, analizy wizualne przestrzeni miejskiej, panel ekspertów.

Uzupełnienie raportu stanowi podkarpacka miastopedia rozwoju społeczno-gospodarczego, prezentująca wyniki zindywidualizowanych analiz na zasadzie studium przypadku, którym poddano wszystkie miasta w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.