Prezentujemy Państwu Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 za okres 2016-2019 przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Powyższy raport stanowi jeden z elementów systemu monitorowania i ewaluacji Strategii rozwoju województwa (SRW). Zawiera on ocenę stopnia realizacji celów strategicznych jak również stopnia osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań w poszczególnych priorytetach tematycznych Strategii.

W raporcie przeanalizowana została także kwestia wpływu realizacji SRW na rozwój społeczno- gospodarczy województwa podkarpackiego. Autorzy raportu dokonali oceny aktualności i zgodności kierunków działań przyjętych w Strategii z zapisami SOR oraz KSRR.

Raport zawiera ponadto próbę identyfikacji i analizy praktyk podczas wdrażania zapisów SRW. Analizie poddano działania podejmowane przez władze samorządowe, jak również przez inne podmioty, które wykazywały aktywność w zakresie realizacji zapisów Strategii.

Efektem końcowym opracowanego raportu jest zestaw wniosków i rekomendacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.