Prezentujemy Państwu badanie, które było realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie listopad- grudzień 2020 r.

Celem głównym badania była ocena rozwoju inteligentnej specjalizacji Informacja i telekomunikacja w województwie podkarpackim w porównaniu z 3 innymi regionami kraju lub Unią Europejska (EU) ze wskazaniem dobrych praktyk wzmacniających rozwój specjalizacji.

Realizacja badania pozwoliła sprawdzić, jakie decyzje i ścieżki rozwoju pozwoliły im na osiągnięcie obecnego poziomu oraz jakie rozwiązania są możliwe do zaimplementowania w województwie podkarpackim.

Oddajemy do Państwa rąk elektroniczną wersję raportu końcowego z badania pn. Analiza infrastruktury oraz potencjału portu lotniczego Rzeszów – Jasionka w perspektywie do 2030 r. Opracowanie to zostało przygotowane na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie I - VI 2020 r.”

Prezentujemy Państwu raport końcowy pn. Rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do 2030 przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 


 

W dokumencie przedstawiono pogłębioną analizę istniejącej infrastruktury transportowej, stanu transportu osobowego i towarowego w województwie podkarpackim w latach 2013-2020 oraz dokonano identyfikacji i określenia kierunków rozwoju transportu w regionie wperspektywie 2020-2030. W badaniu odniesiono się do wszystkich rodzajów transportu. Sformułowane wnioski uwzględniły kontekst krajowy i międzynarodowy związany z planowaną rozbudową infrastruktury transportowej w latach 2013-2023 z perspektywą do 2030 r. Efektem jest diagnoza sytuacji w obszarze transportu w województwie podkarpackim oraz jednoznacznie identyfikowalne cele, kierunki i przedsięwzięcia rozwojowe w tym obszarze.

W badaniu wykorzystano szereg metod badawczych do których należą: analiza desk research, metoda kartograficzna, analiza statystyczna, analiza dostępności transportowej, panel ekspertów oraz dodatkowe metody badawcze (badanie kwestionariuszowe – ankieta internetowa, wskaźnikwypadkowości i kolizyjności oraz metoda SWOT)

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie I - III 2020 r.”


Wydawane co kwartał opracowanie zawiera najaktualniejsze dane o wybranych miastach – regionalnych biegunach wzrostu woj. podkarpackiego oraz o Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Prezentuje informacje o nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstwach, budownictwa mieszkaniowego, a także dane dotyczące aktywności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Kolejne opracowania, w miarę dostępności danych, będą wzbogacane również o inne informacje dotyczące procesów społeczno – gospodarczych zachodzących na analizowanym obszarze.

Zapraszamy do zakładki Informacja dla miast