Przedstawiamy Państwu raport pt. Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2018. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.


 Niniejsze opracowanie wskazuje zmiany jakie zachodziły w strukturze społeczno-ekonomicznej Podkarpacia w ciągu ostatnich lat (2015-2018) i ich wpływ na zwiększanie konkurencyjności regionu. Zdiagnozowany został stan podstawowych czynników społeczno-ekonomicznych, następnie zidentyfikowano i oceniono procesy i zjawiska występujące na obszarze województwa podkarpackiego oraz wskazano główne wyzwania rozwojowe dla regionu.

Analiza objęła pięć głównych obszarów badań stanowiących o potencjale rozwojowym regionu (czynniki społeczne i demograficzne, czynniki ekonomiczne i usługowe, czynniki instytucjonalne, czynniki przyrodnicze i czynniki infrastrukturalne) i była realizowana w różnych ujęciach terytorialnych i czasowych. Cele badawcze osiągnięto przy zastosowaniu kilku metod badawczych umożliwiających przetwarzanie i analizę materiału statystycznego oraz wiedzy eksperckiej, a także prezentację wyników w postaci zaawansowanych opracowań graficznych. Zastosowano następujące metody badawcze: Analiza deskresearch, metody analizy statystycznej, metody kartograficzne, analiza SWOT, panel ekspertów, seminarium naukowe, metoda scenariuszowa, metoda oceny zasobów lokalnych, badanie kwestionariuszowe.

W zakresie czynników społecznych i demograficznych analizowano następujące zagadnienia:

  • stan i struktura ludności oraz przemiany demograficzne zachodzące w regionie, ich natężenie i kierunki zmian, kapitał społeczny, jakość i warunki życia mieszkańców oraz zmiany w sytuacji dochodowej ludności,
  • sytuacja oraz procesy zachodzące na regionalnym rynku pracy
  • kondycja zdrowotna ludności województwa oraz stan i zmiany zachodzące w infrastrukturze i funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.

Prezentujemy Państwu wyniki badania pn. Kondycja społeczno – gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Badanie realizowane było w ramach projektu partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.


 Rodziny są podstawą życia społecznego i dlatego tak ważna jest troska o ich dobrą kondycję w różnych istotnych wymiarach. Artykuł 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Realizowane badanie miało za zadanie dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat kondycji współczesnych rodzin w województwach małopolskim i podkarpackim, a zebrane dane zastane i wywołane oraz opracowane na ich podstawie raporty wypełnić część luk informacyjnych występujących do tej pory w odniesieniu do warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i w analizowanych województwach.

Zebrane w wyniku badania dane pozwoliły między innymi na uzyskanie diagnozy sytuacji społecznej w województwach oraz uszczegółowienie prognoz dotyczących zmian demograficznych i natężenia procesów migracyjnych oraz ich społecznych skutków w przyszłości. Wiedza uzyskana w wyniku realizacji badania pozwoliła na wzbogacenie prognozy zmiany poziomu kapitału ludzkiego poszczególnych województw oraz ocenę wpływu tego zasobu na wzrost gospodarczy i rynek pracy, szczególnie poprzez identyfikację potencjalnych migrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie analizy postaw wobec rodziny, alternatywnych form życia rodzinnego, posiadania, bądź nieposiadania dzieci możliwe było wyznaczenie kierunku procesów demograficznych oraz określenie zagrożeń wynikających z procesów depopulacyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach regionów.

Efektem końcowym prac nad niniejszym badaniem było opracowanie raportów końcowych dla obydwu województw, ukazujących kondycję społeczno – gospodarczą gospodarstw domowych oraz raportu eksperckiego, prezentującego podobieństwa i rozbieżności we wdrażaniu rekomendacji na szczeblu regionalnym i krajowym w zakresie polityki prorodzinnej i przeciwdziałaniu depopulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportów dostępną pod linkiem: Raporty

Przedstawiamy Państwu raport pn. Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim przygotowany na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie I - VI 2019 r.”

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc czerwiec 2019 r.

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc maj 2019 r.