alt="Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej Fundusz Spójności "Przedstawiamy Państwu wyniki badania pn. Kondycja społeczno – gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Badanie realizowane było w ramach projektu partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.

Rodziny są podstawą życia społecznego i dlatego tak ważna jest troska o ich dobrą kondycję w różnych istotnych wymiarach. Artykuł 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Realizowane badanie miało za zadanie dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat kondycji współczesnych rodzin w województwach małopolskim i podkarpackim, a zebrane dane zastane i wywołane oraz opracowane na ich podstawie raporty wypełnić część luk informacyjnych występujących do tej pory w odniesieniu do warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i w analizowanych województwach.

Zebrane w wyniku badania dane pozwoliły między innymi na uzyskanie diagnozy sytuacji społecznej w województwach oraz uszczegółowienie prognoz dotyczących zmian demograficznych i natężenia procesów migracyjnych oraz ich społecznych skutków w przyszłości. Wiedza uzyskana w wyniku realizacji badania pozwoliła na wzbogacenie prognozy zmiany poziomu kapitału ludzkiego poszczególnych województw oraz ocenę wpływu tego zasobu na wzrost gospodarczy i rynek pracy, szczególnie poprzez identyfikację potencjalnych migrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie analizy postaw wobec rodziny, alternatywnych form życia rodzinnego, posiadania, bądź nieposiadania dzieci możliwe było wyznaczenie kierunku procesów demograficznych oraz określenie zagrożeń wynikających z procesów depopulacyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach regionów.

Efektem końcowym prac nad niniejszym badaniem było opracowanie raportów końcowych dla obydwu województw, ukazujących kondycję społeczno – gospodarczą gospodarstw domowych oraz raportu eksperckiego, prezentującego podobieństwa i rozbieżności we wdrażaniu rekomendacji na szczeblu regionalnym i krajowym w zakresie polityki prorodzinnej i przeciwdziałaniu depopulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportów dostępną poniżej.