Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Uchwałą Nr 570/12169/24 z 23 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 (PSRT WP do roku 2030) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

PSRT WP do roku 2030 odgrywa kluczową rolę w spełnieniu na poziomie regionalnym warunkowości podstawowej w zakresie Celu Polityki 3 pn. Lepiej połączona Europa. Konieczność spełnienia warunku podstawowego wynika z zapisów art. 15 Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Dokument powstawał przy udziale interesariuszy oraz szerokiej partycypacji społecznej.

Dokument zawiera analizę popytową (uzupełnioną o wykorzystanie elementów istniejących modeli krajowych), w ramach której przedstawiono wnioski dotyczące przestrzennego rozmieszczenia potencjałów rozwoju transportu publicznego (kolejowego i autobusowego). Wykonano także analizę ekonomiczną. W różnych fazach powstawania dokumentu konsultowany on był m.in. z unijną Inicjatywą JASPERS oraz Dyrekcjami horyzontalnymi Komisji Europejskiej (KE). Ostateczny kształt dokumentu został uzgodniony z KE 22 lutego 2024 r.

PSRT WP spełnia dwa podstawowe zadania, tj.:

  1. obejmuje kompleksową wizję rozwoju systemu transportowego (kompleksowe działania w ramach wszystkich gałęzi transportu, niezależnie od układu kompetencji),
  2. stanowi podstawę finansowania inwestycji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (w ramach kompetencji przypisanych samorządowi szczebla regionalnego).

Program obejmuje 3 Cele podstawowe:

  1. Cel – Zwiększenie dostępności zewnętrznej regionu (krajowej i zagranicznej) wynikającej z peryferyjnego położenia województwa
  2. Cel - Transportowa spójność wewnętrzna, służący zwiększeniu powiązań transportowych w regionie, w tym likwidowaniu obszarów wykluczenia transportowego spowodowanego niskim zaludnieniem, ale też obszarami górzystymi czy obszarami o niskiej skali zatrudniania
  3. Cel – Integracja wewnętrzna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i miejskich obszarów funkcjonalnych biegunów wzrostu, uwzględniająca policentryczny układ województwa i umożliwiająca integrację głównych rynków pracy

Wskazuje również cele horyzontalne:

  1. Cel – Ograniczenie negatywnego oddziaływania sektora transportu na klimat oraz na regionalne środowisko naturalne
  2. Cel – Wzmocnienie rozwiązań multimodalnych 
  3. Cel – Rozwój transportu publicznego
  4. Cel – Poprawa bezpieczeństwa w transporcie

W ramach PSRT WP wskazano cztery warianty rozwoju systemu transportowego, z których wybrano wariant 4. Równomiernego rozwoju multimodalnego. Pozwala on na wyważenie maksymalizacji efektów zarówno w zakresie poprawy dostępności (wewnętrznej i zewnętrznej), jak i pod względem uciążliwości transportu dla środowiska i klimatu, z uwzględnieniem realnej sytuacji demograficznej, ekonomicznej oraz instytucjonalnej.

PSRT WP poprzez zintegrowanie ze Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz programem regionalnym na lata 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027) wpisuje się w założenia europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego na lata 2021-2027, zapewniając tam, gdzie to jest możliwe, komplementarność projektów planowanych do realizacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Komunikat Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2024 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podsumowanie dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym projektów ww. dokumentów (plik docx, 105.51 KB)