Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Opracowania własne ROT

Dokument stanowi analizę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego przygotowaną przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju regionu i monitoringu oraz aktualizacji strategii rozwoju województwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm., dalej: u.s.w.) strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa, a proces aktualizacji przebiegać ma w oparciu o przepisy ww. ustawy ustrojowej oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1307 ze zm., dalej: u.z.p.p.r.). Z przepisów tych wynika również obowiązek zachowania spójności programowania pomiędzy strategiami regionalnymi a krajowymi dokumentami strategicznymi (art. 11 ust. 1d u.s.w. oraz art. 13 u.z.p.p.r.).

Przedmiotową diagnozę traktować należy jako niezależny dokument mający istotny wpływ na przygotowanie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego do 2030 roku. Podstawą diagnozy jest szczegółowa charakterystyka województwa podkarpackiego w odniesieniu do szerokiego spektrum zagadnień występujących w procesie planowania rozwoju regionu, zarówno w aspekcie przestrzennym, społecznym, jak i gospodarczym. Celem diagnozy jest dostarczenie jak najgłębszej wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących w województwie podkarpackim na przełomie ostatnich lat. Diagnoza ma pokazać zjawiska występujące w województwie w czterech wymiarach: krajowym, ponadregionalnym (Polska Wschodnia), regionalnym oraz wewnątrzregionalnym.

Opracowanie opiera się na w głównej mierze na danych statystycznych pochodzących ze statystyki publicznej (GUS) oraz analizach i badaniach wykonanych w ciągu ostatnich lat przez ośrodki krajowe oraz Samorząd Województwa. Dzięki temu Diagnoza ma zaprezentować województwo w sposób możliwie szeroki i być podstawą do dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa podkarpackiego. W diagnozie starano się przedstawić, jakie są najważniejsze zasoby województwa, które mogą stanowić podstawę jego dynamicznego rozwoju i poprawy konkurencyjności względem pozostałych regionów Polski. Ukazano również główne bariery rozwoju województwa, które w dłuższym okresie mogą przyczynić się do jego marginalizacji.


Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej województwa podkarpackiego (plik PDF, 29.76 MB)