Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Konferencje

10 grudnia 2018r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy województwa podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań”. Organizatorem konferencji było Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) działające w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej, a także przedstawiciele jednostek B+R, przedsiębiorcy oraz pracownicy regionalnych obserwatoriów terytorialnych z terenu Polski i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zaangażowanych merytorycznie w tematykę konferencji.

Celem konferencji była prezentacja przeprowadzonych w tym roku badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Tegoroczne badania podejmowały głównie problematykę dotyczącą sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego, w szczególności PKB, obszarów wiejskich i pomocy społecznej.

Konferencję otworzyła Pani Marszałek Maria Kurowska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przybliżyła zakres działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, będącego organizatorem wydarzenia. Pani Marszałek przedstawiła także najważniejsze zagadnienia, które miały zostać poruszone podczas niniejszej konferencji.

Konferencje poprowadził Pan Paweł Wais - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił Pan dr Marek Cierpiał – Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, który przedstawił bieżącą sytuację społeczno – gospodarczą województwa podkarpackiego, tym samym wprowadzając uczestników w tematykę konferencji. Podczas swojej prezentacji Pan dr Marek Cierpiał - Wolan omówił najważniejsze wskaźniki społeczno – gospodarcze w województwie, zwrócił uwagę na zróżnicowany obraz Podkarpacia, a także scharakteryzował potencjał innowacyjny oraz zasoby endogeniczne regionu.

Następnie uczestnicy konferencji zapoznali się z wynikami badania pn. Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego – wnioski dla polityki regionalnej województwa, realizowanego przez zespół ekspertów z Instytutu Rozwoju w Sopocie pod kierownictwem Pana prof. dr hab. Jacka Szlachty. Jako pierwsza z zespołu wystąpiła Pani dr Dorota Ciołek, prezentująca podejście metodologiczne w zakresie szacowania PKB na poziomie powiatów województwa podkarpackiego, zastosowane w niniejszym badaniu. Następnie Pan dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, zaprezentował PKB podkarpackiego na tle innych województw Polski oraz średniej Unii europejskiej jak również w układzie powiatów i subregionów województwa. Blok ten zakończył swoją prezentacją Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta, który przedstawił wnioski i rekomendacje, wynikające z oceny kształtowania się PKB w województwie podkarpackim w horyzoncie czasowym do 2030 roku.

W ramach kolejnej prezentacji, Pani dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN zaprezentowała wyniki raportu końcowego pn. Obszary wiejskie w województwie podkarpackim, realizowanego na podstawie badania Monitoring rozwoju obszarów wiejskich, realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W swojej prezentacji Pani dr hab. Monika Stany przedstawiła zmiany zachodzące w rozwoju społeczno – gospodarczym obszarów wiejskich województwa podkarpackiego na tle Polski.

Jako ostatnia z prelegentów wystąpiła Pani dr Izabela Grabowska – przedstawiciel firmy EGO, realizującego badanie pn. Jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego wobec wyzwań pomocy społecznej. Podczas swojej prezentacji Pani dr Izabela Grabowska scharakteryzowała nowy profil klienta pomocy społecznej oraz omówiła wyzwania stawiane kadrze pomocy społecznej w regionie.

Konferencje podsumował Pan Paweł Wais – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, jednocześnie dziękując za przybycie wszystkim uczestnikom.

Prezentacje z konferencji zamieszczone zostały poniżej.

Więcej informacji na temat konferencji znajduję się na stronie archiwalnej

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga RP, Logo Podkarpackie – przestrzeń otwarta, Flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny