Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

PSRT WP 2030

Zaproszenie na konsultacje programu transportowego, w tle droga, rowerzyści, pociągi, samoloty

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego dokumentu

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 (PSRT WP), przyjętego uchwałą nr 351/6977/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030, przyjętej uchwałą nr 354/7049/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.

Przyjmując projekt Programu oraz projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa, na podstawie art. 6 oraz art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 t.j.) oraz art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 t.j.) skierował dokumenty do konsultacji społecznych.

Konsultacje prowadzone będą od 28 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r.

Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 jest narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 28 września 2020 r. (uchwała nr XXVII/458/20).

Służy spełnieniu na poziomie regionalnym warunku podstawowego, w zakresie kompleksowego planowania transportu, określonego w rozporządzeniu ogólnym, dotyczącym perspektywy finansowej 2021-2027. Dokument stanowi podstawę finansowania inwestycji transportowych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

W swym założeniu Program wypełniać będzie cele zmierzające do zwiększenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu, ochronie środowiska naturalnego (w tym ochronie klimatu) oraz efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi transportu oraz w podziale na przewóz osób i towarów.

Prace nad przygotowaniem projektu PSRT WP do roku 2030, realizowane były przy udziale przedstawicieli kluczowych regionalnych środowisk zajmujących się problematyką transportową.

Dokument zawiera diagnozę stanu i uwarunkowań systemu transportowego województwa podkarpackiego, określa cele i warianty planistyczne, a także planowane inwestycje w obszarze transportu w regionie do roku 2030.

Integralną częścią projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 jest Prognoza oddziaływania na środowisko, w której uwzględnione są aspekty związane ze zmianą klimatu oraz kwestie środowiskowe.

Konsultacje społeczne stanowią istotny element w procesie tworzenia spójnego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Programu. Dokument skierowany jest do szerokiego grona interesariuszy zarówno tworzących regionalny system transportowy, ale także do jego użytkowników.

Zebranie uwag na temat projektu Programu, będzie służyć do wypracowania ostatecznej wersji dokumentu, który przekazany zostanie do Komisji Europejskiej celem weryfikacji spełniania warunku podstawowego dla Celu Polityki 3 pn. Lepiej połączona Europa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami.

Link do projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 (PLIK PDF, 18.57 MB)

Link do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 (PLIK PDF, 23.6 MB)

Uwagi, sugestie, spostrzeżenia można zgłaszać za pomocą formularzy konsultacyjnych (dostępnych dla każdego dokumentu oddzielne) poprzez następujące formy:

  • wypełnienie formularz uwag on-line,
  • dostarczenie pobranego i wypełnionego formularza uwag pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • bezpośrednio lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu PSRT WP i/lub projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PSRT WP”,
  • ustnie do protokołu w Oddziale Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów, w godzinach 7.30-15.30.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do 7 marca 2022 r.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i wywołać społeczną dyskusję na temat dokumentów, zorganizowane zostaną konferencje konsultacyjne w formie hybrydowej w następujących miastach: Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Dębica, Sanok, Ustrzyki Dolne, Tarnobrzeg, Krosno.

Do udziału w konsultacjach wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wybierając odpowiedni link z miejscem i terminem oraz formą wskazanych konsultacji.

Szczegółowe informacje oraz dokładne miejsca i godziny organizowanych konferencji konsultacyjnych znajdują się bezpośrednio w formularzach zgłoszeniowych. 

Liczba miejsc w wydarzeniach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wskazane terminy konferencji konsultacyjnych mogą ulec zmianie. Zachęcamy do monitorowania naszej strony internetowej, na której na bieżąco zamieszczane będą informacje w przedmiotowej sprawie.

Harmonogram konferencji konsultacyjnych:

Rzeszów 3.02.2022 r., Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A, 35-010 Rzeszów, godz. 9:00 (PLIK PDF, 352.22 KB)

Przemyśl 4.02.2022 r., Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl, godz. 11:00 (PLIK PDF, 273.78 KB)

Transkrypcja (PLIK DOCX, 14.29 KB)

Dębica 9.02.2022 r., Sala Sesyjna Powiatu w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, godz. 9:00 (PLIK PDF, 353.6 KB)

Transkrypcja (PLIK DOCX, 16.71 KB)

Sanok 10.02.2022 r., Sala 25 Obrazów Muzeum Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, 38-500 Sanok, godz. 10:00 (PLIK PDF, 350.1 KB)

 Transkrypcja, (PLIK DOCX, 17.5 KB)

Ustrzyki Dolne 10.02.2022 r., Sala w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, godz. 13:30 (PLIK PDF, 348.9 KB)

Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na środowisko.

W dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych  odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na środowisko. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, Pani Joanna Szozda, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP, a także władze Ustrzyk Dolnych wraz z mieszkańcami regionu Bieszczadzkiego.

Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego przywitał gości spotkania. Słowo wstępne wygłosił także Pan Marek Andruch, Starosta Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych. Po przywitaniu gości nastąpiła prezentacja najważniejszych założeń konsultowanych dokumentów strategicznych.

Pierwsza prezentacja, przedstawiająca założenia metodologicznego projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030, przygotowana przez Pana Tomasza Komornickiego, prof. dr hab. Kierownika Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, przedstawiona została przez Pana Kaspra Boska, Pracownika Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Kolejną prezentację, w ramach której omówiona została struktura dokumentu oraz cele i kierunki działań wpisane w ramach Programu, przedstawił Pan Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Następnie Pani Joanna Szozda, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP przedstawiła inwestycje drogowe na sieci dróg wojewódzkich, planowane do realizacji w perspektywie 2021-2027. Ostatnim punktem było przedstawienie projektu Prognozy oddziaływania na środowisko, która przygotowana została do projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Prezentację przedstawiła Pani Lucyna Zymyn, pracownik Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (o/Krosno).

Po zakończonych prezentacjach nastąpiła dyskusja na temat konsultowanych dokumentów. 

Dyskusja skupiała się przede wszystkim nad budową i poprawą jakości dróg oraz rozwojem i budową ścieżek rowerowych w rejonie Bieszczadów. Głos w dyskusji wzięli m.in. przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego Ustrzyk Dolnych, a także przedstawiciele Fundacji Bieszczadzkiej, Klastra Turystycznego w Polańczyku oraz inni mieszkańcy tej części regionu. 

Dyskusje oraz całe spotkanie konsultacyjne podsumował Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Prezentacja Pawła Waisa - Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, UMWP (PLIK PDF, 1.85 MB)

Tarnobrzeg 11.02.2022r., Sala w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg, godz. 11:00 (PLIK PDF, 349.27 KB)

 

Transkrypcja (PLIK DOCX, 15.35 KB)

Krosno 14.02.2022r., Aula Kampusu Politechnicznego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, godz. 11:00 (PLIK PDF, 351.73 KB)

 

Transkrypcja (PLIK DOCX, 18.89 KB)

Zgodnie z art. 6 pkt. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 t.j.) sporządzone zostało sprawozdanie - Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na środowisko. W dniu 5 kwietnia 2022 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 376/7505/22 w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko, zajął stanowisko w sprawie zgłoszonych uwag. Raport znajduje się poniżej.

Załączniki: