Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

1.1 Nauka, badania i szkolnictwo wyższe wspierające gospodarkę

Szkoły wyższe                            

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim jest Rzeszów, na terenie którego w roku akademickim 2022/2023 swoją siedzibę miało 5 uczelni, które skupiały ponad 79% ogółu studentów (w roku akademickim 2019/2020 udział ten wynosił ponad 81% ogółu studentów). W kolejności, według liczby studentów, największymi uczelniami w województwie podkarpackim były: Uniwersytet Rzeszowski kształcący 35,3% (35,7% w roku akademickim 2019/2020) ogółu studentów oraz Politechnika Rzeszowska kształcąca 23,9% (25,7% w roku akademickim 2019/2020) ogółu studentów.

Wykres. Studenci i absolwenci uczelni (łącznie z cudzoziemcami) mających siedzibę w województwie podkarpackim

Wykres słupkowy pionowy w tym dane (w tyś.): 2019/2022: Studenci: 45,3, Absolwenci: 13,1, 2020/2021: Studenci: 44,6, Absolwenci: 13,1, 2021/2022: Studenci: 43,7, Absolwenci: 13, 2022/2023: Studenci: 42,2, Absolwenci: Brak.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 232.

W roku akademickim 2022/23 w województwie podkarpackim było 13 uczelni (bez zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych), co stanowi 7 publicznych i 6 niepublicznych uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, kształciło się 42,2 tys. studentów (45,3 tys. w roku akademickim 2019/2020), w tym na pierwszym roku studiów 11,6 tys. (12,0 tys. w roku akademickim 2019/2020). W porównaniu z rokiem akademickim 2010/11 było o jedną uczelnię mniej. Do publicznych uczelni uczęszczało 32,7 tys. osób, a do niepublicznych 9,5 tys. (w roku akademickim 2019/2020 było to odpowiednio 35,6 tys. i 9,7 tys.) Na studiach stacjonarnych kształciło się 30,4 tys. (32,4 tys. w roku akademickim 2019/2020) osób – stanowiły one prawie trzy czwarte ogółu studentów. W uczelniach publicznych z tej formy kształcenia skorzystało 81,5%, a w niepublicznych 38,8% studentów (w roku akademickim 2019/2020 było to odpowiednio 80,5% i 38,6%).

Na początku roku akademickiego 2022/2023 na uczelniach województwa podkarpackiego kształciło się 3,1 tys. cudzoziemców (2,6 tys. w roku akademickim 2019/2020). Udział obcokrajowców, w ogólnej liczbie studiujących, wyniósł 7,3% (5,8% w roku akademickim 2019/2020). Na większości uczelni województwa podkarpackiego dominowali cudzoziemcy zza wschodniej granicy Polski. Najwięcej cudzoziemców przybyło na studia z Ukrainy – 65,9% ogółu studiujących cudzoziemców (69,0% w roku akademickim 2019/2020), następnie z Kazachstanu – 12,6% (13,2% w roku akademickim 2019/2020). W 2022 roku dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 463 cudzoziemców, a w 2019 r. 603 cudzoziemców.

Mapa. Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa: zachodnio-pomorskie 194, pomorskie 367, warmińsko-mazurskie 159, podlaskie 252, lubuskie 115, wielkopolskie 355, kujawsko-pomorskie 285, łódzkie 312, mazowieckie 498, lubelskie 322, dolnośląskie 397, opolskie 193, śląskie 247, małopolskie 421, świętokrzyskie 183, podkarpackie 203.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 235.

Pod względem liczby studentów na 10 tys. ludności w 2022 r. województwo podkarpackie z wartością 203 zajmowało 11. miejsce w Polsce (w 2019 r. – 213 –11. lokata). W kraju przeciętnie na 10 tys. ludności przypadało 324 studentów (w 2019 r. – 314). Wskaźnik ten w kraju największe wartości przyjmował w województwach mazowieckim i małopolskim (odpowiednio 498 i 421). Najmniejszą liczbą studentów w przeliczeniu na 10 tys. ludności charakteryzowało się województwo lubuskie (115) i warmińsko-mazurskie (159).

Według stanu na koniec grudnia 2022 roku na wszystkich uczelniach województwa podkarpackiego w przeliczeniu na pełny etat pracowało 3,0 tys. nauczycieli akademickich (analogicznie jak w 2019 r.), 92,2% z nich stanowili nauczyciele pełnozatrudnieni (94,1% w 2019 r.). Uczelnie publiczne, analogicznie jak w 2019 r., zatrudniały blisko 92% wszystkich nauczycieli akademickich.

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie: stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium rektora, stypendia fundowane oraz zapomogi.

Działalność badawczo-rozwojowa

W 2021 r. w województwie podkarpackim w działalności badawczo-rozwojowej pracowało 9,1 tys. osób. (w 2018 r. 7,8 tys. osób). Udział personelu w działalności B+R wyrażonego w EPC (ekwiwalenty pełnego czasu pracy) pracującego w sektorze szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim w 2021 r. wyniósł 27,9% (w kraju 37,0%). W 2018 r. udział zatrudnionych w EPC wynosił 32,5%, natomiast w Polsce 39,6%.

Wykres. Personel wewnętrzny B+R w sektorze szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim w latach 2018-2021

Wykres słupkowy pionowy w tym dane (w osoby): 2018: ogółem: 7826, w sektorze szkolnictwa wyższego: 2538, 2019: ogółem: 8047, w sektorze szkolnictwa wyższego: 2437, 2020: ogółem: 8681, w sektorze szkolnictwa wyższego: 2812, 2021: ogółem: 9111, w sektorze szkolnictwa wyższego: 2847.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 237.

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w sektorze szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim w 2021 r. wyniosły 286,5 mln zł i w porównaniu z 2018 rokiem kwota ta wzrosła o 89,0%. W kraju wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w sektorze szkolnictwa wyższego w 2021 r. osiągnęła wartość 13 059,0 mln zł i wzrosła o 60,8% w porównaniu z rokiem 2018. Na przestrzeni lat 2018-2021 zauważamy, że wartość tych nakładów systematycznie wzrastała zarówno w Polsce jak i województwie podkarpackim.

Wykres. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w sektorze szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim w latach 2018-2021

 Wykres słupkowy pionowy w tym dane (w mln zł): 2018: ogółem: 916,6, w sektorze szkolnictwa wyższego: 151,6, 2019: ogółem: 1073,2, w sektorze szkolnictwa wyższego: 195,9, 2020: ogółem: 1154,9, w sektorze szkolnictwa wyższego: 261,3, 2021: ogółem: 1301,5, w sektorze szkolnictwa wyższego: 286,5.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 237.

Udział nakładów w sektorze szkolnictwa wyższego w nakładach wewnętrznych na działalność B+R wynosił w 2021 r. w województwie podkarpackim 22,0% (w kraju 34,7%), podczas gdy w 2018 r. udział ten wynosił odpowiednio 16,5% i 31,7%.

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku są placówkami edukacyjnymi, których działania skierowane są przede wszystkim do osób dojrzałych, a głównym celem ich działalności jest przede wszystkim aktywizowanie poprzez działalność edukacyjną ludzi starszych.

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych było w roku akademickim 2021/2022 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które wzięły udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym UTW-1 (w roku akademickim 2017/2018 było ich 19). W kraju ich największa liczba znajdowała się w województwie mazowieckim – 70 (80 w roku akademickim 2017/2018), następnie śląskim i kujawsko-pomorskim – po 59 (w roku akademickim 2017/2018 było ich odpowiednio 68 i 64).

Wykres. Liczba słuchaczy UTW w roku akademickim 2021/2022 według województw

Wykres słupkowy pionowy w tym dane przedstawiające poszczególne województwa (w ilości słuchaczy): zachodnio-pomorskie: ogółem: 5488, w tym kobiety: 4275, pomorskie ogółem: 8183, w tym kobiety: 6925, warmińsko-mazurskie: ogółem: 4820, w tym kobiety: 4074, podlaskie: ogółem: 2343, w tym kobiety: 1940, lubuskie: ogółem: 3588, w tym kobiety: 2913, wielkopolskie: ogółem: 7810, w tym kobiety: 6688, kujawsko-pomorskie: ogółem: 5522, w tym kobiety: 4667, łódzkie: ogółem: 5770, w tym kobiety: 5042, mazowieckie: ogółem: 11575, w tym kobiety: 9767, lubelskie: ogółem: 1428, w tym kobiety: 1259, dolnośląskie: ogółem: , w tym kobiety: , opolskie ogółem: 1152, w tym kobiety: 862, śląskie ogółem: 12419, w tym kobiety: 10249, małopolskie ogółem: 5072, w tym kobiety: 4198, świętokrzyskie ogółem: 2358, w tym kobiety: 1964, podkarpackie ogółem: 1792, w tym kobiety: 1480.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 243.

Spośród ogólnej liczby słuchaczy w województwie podkarpackim uczęszczający na zajęcia po raz pierwszy stanowili 13,7% (w kraju 17,1%), natomiast uczęszczający po raz kolejny, czyli osoby, które kontynuują naukę lub uczestniczą w zajęciach UTW po przerwie (np. rocznej) stanowiły 86,3% (w kraju 82,9%).

Największą grupę słuchaczy w roku akademickim 2021/2022 w województwie podkarpackim stanowiły osoby w wieku 60-69 lat (50,7%), a następnie osoby mające 70-79 lat i więcej (30,8%). W kraju stanowiły one odpowiednio 41,0% i 41,9%. Natomiast pod względem wykształcenia największą grupę słuchaczy stanowiły osoby mające wykształcenie średnie (51,4%), a następnie wyższe (43,4%). W kraju stanowili oni odpowiednio 48,9% i 35,3%.