Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

3.3 Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu oraz rozwój transportu publicznego

Zdecydowanie najwyższą gęstością dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej, w województwie podkarpackim charakteryzowały się miasta na prawach powiatu, a także powiaty: dębicki, rzeszowski oraz mielecki. Najsłabsze zagęszczenie odnotowano w powiatach bieszczadzkim (21,7 km na 100 km2) i leskim (28,7 km na 100 km2). Na przestrzeni lat 2019-2022 w większości powiatów widoczny był systematyczny wzrost opisywanego wskaźnika – największy w powiecie rzeszowskim (o 17,6 km na 100 km2), następnie w Rzeszowie i Tarnobrzegu (po 15,1 km na 100 km2). W trzech powiatach w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się w przeliczeniu na 100 km2 długość dróg lokalnych o nawierzchni twardej (w powiatach tarnobrzeskim, dębickim oraz w Krośnie).

W 2022 r. w województwie podkarpackim eksploatowanych było 985 km linii kolejowych normalnotorowych (o 7 km więcej w odniesieniu do 2019 r.), z których 457 km było zelektryfikowanych (w 2019 r. długość linii zelektryfikowanych wynosiła 392 km). Długość linii kolejowych normalnotorowych o dwu- i więcej torach wynosiła analogicznie jak w 2019 r. 233 km.

W 2022 r. w przeliczeniu na każde 100 km2 województwa podkarpackiego przypadało 5,5 km linii kolejowych normalnotorowych (w kraju 6,2 km). Wskaźnik ten przez wszystkie analizowane lata pozostawał na takim samym poziomie zarówno w województwie, jak i w kraju.

Mapa. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni w km2 według powiatów województwa podkarpackiego w 2022 r.

Mapa podkarpacia z wyszczególnionymi powiatami: Stalowowolski 50,1 – 100, Tarnobrzeski: 50,1 – 100, Mielecki: 100,1 – 200, Kolbuszowski: 50,1 – 100, Niżański: 50,1 – 100, Dębicki: 100,1 – 200, Ropczycko-sędziszowski: 100,1 – 200, Rzeszowski: 100,1 – 200, Łańcucki: 100,1 – 200, Leżajsk: 50,1 – 100, Jasielski: 100,1 – 200, Krośnieński: 50,1 – 100, Strzyżowski 100,1 – 200, Brzozowski: 50,1 – 100, Przeworski: 100,1 – 200, Jarosławski: 50,1 – 100, Lubaczowski: 50,1 – 100, Przemyski: 50,1 – 100, Sanocki: 50,1 – 100, Leski: 21,7 – 50    , Bieszczadzki: 21,7 – 50. Ponadto miasta na prawach powiatu: Krosno: 200,1 – 344,6, Przemyśl: 200,1 – 344,6, Rzeszów: 200,1 – 344,6, Tarnobrzeg: 100,1 – 200. Województwo podkarpackie 85,4, Polska 85,9.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 335.

Uzupełnieniem dróg o nawierzchni twardej są drogi o nawierzchni gruntowej. W przypadku dróg gminnych w województwie podkarpackim w 2022 r. ich długość wynosiła 3 634,7 km (w 2019 r. 3 816,4 km). Największą długość dróg gminnych o nawierzchni gruntowej odnotowano w powiatach rzeszowskim (611,2 km), a następnie bieszczadzkim (551,5 km), najmniejsza natomiast w Tarnobrzegu (7,4 km) oraz w Krośnie i powiecie leskim (po 7,8 km). W Rzeszowie drogi tego typu nie występowały. Wśród dróg powiatowych długość dróg o nawierzchni gruntowej systematycznie spada i w 2022 r. wynosiła 173,4 km (w 2019 r. 216,3 km). Największą ich długością charakteryzowały się powiaty przemyski (26,4 km) i jarosławski (20,1 km), a najmniejszą powiat łańcucki i jasielski (po 0,5 km). W Rzeszowie i Tarnobrzegu drogi tego typu nie występowały.