Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika bazowa

Wartość wskaźnika aktualna

Wartość wskaźnika szacunkowa 2030

Źródło danych

1

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%]

84,9
(2018 r.)

85,7
(2021 r.)

90

GUS/BDL

2

Zdawalność matur (Polska =100)

101,13
(2018 r.)

100,77
(2021 r.)

101,14

GUS/BDL

3

Udział absolwentów szkół branżowych 1 stopnia w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (szkół branżowych 1 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących) [%]

od 2020 r.

11,8
(2021 r.) 

20

GUS/BDL

4

Udział absolwentów techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (szkół branżowych 1 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących) [%]

od 2020 r.

41,5
(2021 r.) 

35

GUS/BDL

5

Udział absolwentów liceów ogólnokształcących w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (szkół branżowych 1 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących) [%]

od 2020 r.

 46,7
(2021 r.)

45

GUS/BDL

6

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu [%]

3,6
(2018 r.)

 4,0
(2022 r.)

4,2

GUS/BDL

7

Liczba lekarzy na 10 tys. ludności

44
(2017 r.)

 30,3
(2021 r.)

48

GUS/BDL

8

Udzielone porady lekarskie specjalistyczne w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej [tys.]

5461,6
(2017 r.)

 5036,6
(2021 r.)

6500,0

GUS/Rocznik

9

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

4,2
(2018 r.)

 3,87
(2022 r.)

3,2

GUS/BDL

10

Kuracjusze leczeni stacjonarnie w sanatoriach

45710
(2017 r.)

 32,4
(2021 r.)

51300

GUS/Rocznik

11

Wydatki budżetu województwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca [tys. zł]

33,26
(2018 r.)

 51,20
(2022 r.)

39,9

GUS/BDL

12

Wydatki budżetów powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca [tys. zł]

10,94
(2018 r.)

  25,44
(2022 r.)

15,5

GUS/BDL

13

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca [tys. zł]

193,89
(2018 r.)

 196,77
(2022 r.)

250

GUS/BDL

14

Imprezy organizowane przez centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice ogółem

13065
(2018 r.)

 12672
(2022 r.)

13195

GUS/BDL

15

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%]

8,8
(2018 r.)

 8,8
(2022 r.)

6,1

GUS/BDL

16

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy

49
(2018 r.)

 55
(2022 r.) 

16,3

GUS/BDL

17

Odsetek osób przekazujących 1% podatku na rzecz OPP [%]

62,25
(2018 r.)

 47,6
(2022 r.)

75

Izba Skarbowa

18

Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej posiadający wykształcenie wyższe [%]

21,9
(2018 r.)

  23,1
(2020 r.)

35,0

GUS/BDL

19

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności

408
(2018 r.)

 269,1
(2022 r.)

300

GUS/BDL

20

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym (Polska = 100)

79,6
(2018 r.)

82,6
(2021 r.) 

83,5

GUS/BDL

21

Młodzież do lat 18 ćwicząca w klubach sportowych na 1000 osób w wieku do lat 18 (obliczanie wskaźnika co 2 lata)

127
(2016 r.)

128
(2022 r.)

130

GUS/BDL

22

Przeciętne miesięczne wydatki na kulturę i rekreację na 1 osobę w gospodarstwie domowym [zł]

51,71
(2018 r.)

 47,38
(2021 r.)

54,8

GUS/BDL

23

Liczba klubów sportowych łącznie z klubami wyznaniowymi i uczniowskimi klubami sportowymi

1345
(2018 r.)

 1293
(2022 r.)

1370

GUS/BDL

24

Długość ścieżek rowerowych  [km]

615,9
(2018 r.)

 745,9
(2022 r.)

1850

GUS/BDL