Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

4.5 Współpraca ponadregionalna i międzynarodowa

Województwo prowadzi współpracę międzynarodową na podstawie zawartych porozumień i umów o współpracy międzyregionalnej oraz podpisanych listów intencyjnych.

Województwo Podkarpackie prowadzi wielokierunkową współpracę międzynarodową, która ma służyć wzrostowi gospodarczemu, podnoszeniu konkurencyjności regionu oraz poziomu życia mieszkańców, a także rozwojowi kontaktów międzyludzkich. Województwo prowadzi współpracę międzynarodową w oparciu o zawarte porozumienia, umowy o współpracy międzyregionalnej oraz podpisane listy intencyjne.

Najbardziej ożywiona współpraca, ze względu na bliskość geograficzną i wspólne interesy, koncentruje się na regionach przygranicznych tj. Słowacji (Kraj Preszowski) i Ukrainy (obwód lwowski, tarnopolski, iwano-frankiwski, zakarpacki). Wspólna granica i interesy o charakterze transgranicznym wpływają na stały rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów, czego wyrazem są chociażby realizowane z partnerami ze Słowacji projekty w ramach programu Interreg Polska – Słowacja, a z partnerami z Ukrainy projekty transgraniczne w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina, jak też projekty polskiej pomocy rozwojowej oraz humanitarnej, projekty w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Partnerami Województwa są również:

 • Kraj Zlinski (Republika Czeska),
 • Kraj Związkowy Saary (Republika Federalna Niemiec),
 • Województwo Suczawa (Rumunia),
 • Województwo Maramuresz (Rumunia),
 • Żupania Zadarska (Chorwacja),
 • Komitat Vas (Republika Węgierska),
 • Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang (Chiny),
 • Stan Gudżarat (Republika Indii).

W ramach prowadzonej współpracy Województwo Podkarpackie szczególną wagę przywiązuje do kooperacji z regionami karpackimi, mając na względzie inicjowanie wszelkich aktywności i wspólnych działań, zmierzających do realizacji ważnych przedsięwzięć i projektów, takich jak utworzenie Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat, czy budowa szlaku drogowego Via Carpatia. Województwo Podkarpackie nawiązuje i rozwija również kontakty z instytucjami Unii Europejskiej poprzez działalność Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

Działania oraz wsparcie międzynarodowe na rzecz powstania Strategii Karpackiej:

 1. Do stałych form współpracy w Karpatach, należą m.in. Konwencja Karpacka oraz współpraca z Sekretariatem Konwencji z siedzibą w Wiedniu, Forum Ekonomiczne w Krynicy (obecnie Forum zostało przeniesione do Karpacza), Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat w Krasiczynie, Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – Spotkanie regionów karpackich (ze względu na sytuację na Ukrainie konferencja została przełożona na kolejny rok), Euroregion Karpacki, Współpraca z Karpackim Zespołem Parlamentarnym, projekty Interreg i Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, projekty Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ z udziałem ukraińskich obwodów karpackich oraz wsparcie obserwatorium na Górze Pop Iwan, Forum Gmin Karpackich, fora, debaty oraz konferencje międzynarodowe, wsparcie polskich placówek dyplomatycznych
  w państwach karpackich;
 2. Stowarzyszenie obszarów górskich EUROMONTANA - w styczniu 2021 r. Województwo Podkarpackie przystąpiło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Euromontana, stając się tym samym pierwszym polskim podmiotem wchodzącym w skład członków sieci. Euromontana to wielosektorowe stowarzyszenie na rzecz współpracy i rozwoju obszarów górskich. Misją sieci Euromontana jest promowanie żywych gór, zintegrowanego
  i zrównoważonego rozwoju oraz jakości życia na obszarach górskich.

 Współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza

W 2022 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego aktywnie uczestniczył
w Samorządowym Kongresie Gospodarczym – Forum Regionów Trójmorza w Lublinie. Podczas Forum Województwo Podkarpackie reprezentował Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Kongres zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym i sytuacją na rynkach rolno-spożywczych w kontekście wojny na Ukrainie, współpracy z regionami ukraińskimi, także w obliczu przyszłej odbudowy tego kraju. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego wziął udział w debacie: „Sieć Regionów Trójmorza – współpraca z regionami ukraińskimi”.

Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza – działania województwa podkarpackiego

 • Podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza
  w dniu 29 czerwca 2021 r. w Lublinie została podpisana Deklaracja o utworzeniu Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, zwana Deklaracją Lubelską.
 • Celem działalności Sieci jest partnerska współpraca w zakresie zrównoważonego
  i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego regionów państw Inicjatywy Trójmorza.
 • Przede wszystkim polegać ona będzie na zacieśnieniu i zoptymalizowaniu kontaktów przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki jak również instytucji okołobiznesowych.
 • Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas sesji w dniu 28 grudnia 2022 r. wyraził zgodę na podpisanie Umowy i przyjęcie Statutu Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, zwanej dalej Siecią Regionów Trójmorza.
 • Podczas III edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie w dniach 16-17 maja 2023 r. przewidziane jest oficjalne podpisanie Umowy i Statutu Sieci Regionów Trójmorza.

Debata nt. inicjatywy Trójmorza w Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 30 listopada 2022 roku.

Celem debaty była dyskusja nt. stanu inicjatywy Trójmorza na koniec roku 2022
i perspektywy jej rozwoju w przyszłości. W wydarzeniu wzięły udział m.in. delegacje
z wszystkich regionów tworzących Dom Polski Wschodniej. Otwarcia konferencji dokonała Wicemarszałek Ewa Draus. Inicjatywa Trójmorza stała się jednym z wiodących tematów Domu Polski Wschodniej, służy ona zacieśnianiu powiązań regionalnych w szeroko rozumianej Europie  Środkowej, tworząc trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego, m.in. w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Priorytetowym celem Inicjatywy jest zbudowanie spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury w Europie Środkowej, która pozwoli nadrobić zapóźnienia wynikające z zaszłości historycznych. Wszystkie województwa zrzeszone w DPW starają się zniwelować infrastrukturalne i gospodarcze nierówności w celu pobudzenia dynamicznego rozwoju.

Pomoc z polskich placówek dyplomatycznych oraz regionów partnerskich województwa i innych podmiotów zagranicznych.

Marszałek Województwa Podkarpackiego wystosował w 2022 roku oficjalne apele o pomoc dla walczącej Ukrainy. Pierwszy w marcu, a kolejny w listopadzie. Listy zostały skierowane do przeszło 40 placówek dyplomatycznych w Polsce oraz do władz regionów w Niemczech, Austrii i Włoszech. Dzięki niniejszej inicjatywie udało się nawiązać współpracę, która zaowocowała realizacją następujących działań:

 • Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Monachium z pomocą humanitarną zgłosiły się niemieckie organizacje pozarządowe z obszaru całego kraju (NETZWERK ZIVILER KRISENSTAB – SIEC CYWILNY ZESPÓŁ KRYZYSOWY). Dzięki współpracy strona niemiecka przekazywała na Podkarpacie transporty z pomocą humanitarną.
 • Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, koordynowano pomoc
  z niemieckiego landu - Kraju Saary, z którym województwo podkarpackie prowadzi współprace międzynarodową oraz utrzymuje partnerskie relacje.
 • Z ofertą wsparcia w udzielaniu pomocy ukraińskim uchodźcom zwrócił się Premier Kraju Związkowego Styria (Austria). Kraj Związkowy Styria wsparł działania Samorządu Województwa Podkarpackiego kwota ponad 80 000 zł.
 • Kontakty z Landem Nadrenia Północna – Westfalia pozwoliły na żywności i odzieży. dla Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
 • Pomoc humanitarną oraz bezpośrednią pomoc uchodźcom oferowały ponadto w szerokim zakresie inne podmioty zagraniczne, m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch oraz Francji.