Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY

Cel: Wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego jako podstawy umożliwiającej rozwój regionu oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców

Priorytety wraz z celami w obszarze tematycznym KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY:

2.1. Edukacja

Podniesienie jakości edukacji i jej dostosowanie do wyzwań społeczeństwa przyszłości

2.2. Regionalna polityka zdrowotna

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

2.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rozwój form i instytucji kultury z uwzględnieniem dziedzictwa oraz wymagań nowoczesności

2.4. Rynek pracy

Wsparcie rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej oraz tworzenia dobrej jakości miejsc pracy

2.5. Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny

Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na życie publiczne

2.6. Włączenie społeczne

Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie

2.7. Aktywny styl życia i sport

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, promocja aktywności fizycznej i wsparcie sportu kwalifikowanego