Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

2.3 Kultura i dziedzictwo kulturowe

Stan i zmiany zachodzące w kulturze, turystyce i sporcie

Sieć i działalność instytucji kultury i innych jednostek prowadzących działalność kulturalną

W analizowanym okresie (lata 2019-2022) bardzo istotny wpływ na dane dotyczące działalności instytucji kultury, sportu oraz obiektów turystycznych miała pandemia COVID-19, podczas której działalność tych instytucji i podmiotów była w istotnym stopniu ograniczona.

Jedną z najbardziej dostępnych form uczestnictwa w kulturze stanowi czytelnictwo, a w jego rozwoju nadal szczególnie ważną rolę pełnią biblioteki publiczne. W województwie podkarpackim sieć bibliotek publicznych jest bardzo dobrze rozwinięta. W województwie podkarpackim w 2022 r. funkcjonowało 659 bibliotek publicznych (łącznie z filiami) i 31 punktów bibliotecznych. W porównaniu z 2019 r. liczba bibliotek i filii zmniejszyła się (o 12 placówek), a w przypadku punktów bibliotecznych ich liczba, w porównaniu z 2019 r., spadła o 9 placówek. Pod względem nasycenia placówkami bibliotecznymi województwo podkarpackie znajduje się na 3. miejscu w skali kraju, po województwach lubelskim i opolskim. W 2022 r. w województwie podkarpackim na jedną placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi) przypadało 3 013 osób (2 992 w 2019 r.).

Mapa. Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (ludność na 1 placówkę): zachodnio-pomorskie 4071, pomorskie 6777, warmińsko-mazurskie 3663, podlaskie 4592, lubuskie 3234, wielkopolskie 5005, kujawsko-pomorskie 4335, łódzkie 4834, mazowieckie 5350, lubelskie 2939, dolnośląskie 4591, opolskie 2964, śląskie 5652, małopolskie 4678, świętokrzyskie 4602, podkarpackie 3013, Polska 4473.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 246.

Dla kraju wskaźnik ten w 2022 r. osiągnął wartość 4 473. Najtrudniejszy dostęp do bibliotek mieli mieszkańcy województwa pomorskiego, w którym na 1 placówkę przypadało 6 777 osób, a w Polsce Wschodniej mieszkańcy województwa świętokrzyskiego (4 602).

Wśród powiatów województwa podkarpackiego najlepszy dostęp do bibliotek mieli mieszkańcy powiatów leskiego i brzozowskiego, gdzie na 1 placówkę biblioteczną przypadało odpowiednio 1 217 i 1 766 osób, zaś najwięcej osób na 1 placówkę przypadało w Rzeszowie i Przemyślu (odpowiednio 8 963 i 6 311 osoby).

Mapa. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 000 ludności według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 1000 ludności): zachodnio-pomorskie 107, pomorskie 136, warmińsko-mazurskie 117, podlaskie 110, lubuskie 112, wielkopolskie 124, kujawsko-pomorskie 103, łódzkie 141, mazowieckie 152, lubelskie 144, dolnośląskie 122, opolskie 134, śląskie 144, małopolskie 170, świętokrzyskie 105, podkarpackie 133, Polska 135.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 250.

Na obszarze Polski Wschodniej jedynie na Lubelszczyźnie liczba czytelników przewyższała średnie wartości dla kraju. W pozostałych regionach Polski Wschodniej jego wartości były poniżej przeciętnej krajowej, przy czym województwo podlaskie pomimo najbogatszego księgozbioru przypadającego na 1 mieszkańca pod względem liczby czytelników bibliotek w przeliczeniu na 1 000 ludności zajmowało przedostatnie miejsce w Polsce Wschodniej.

W 2022 r. wśród powiatów województwa podkarpackiego największą liczbę czytelników bibliotek publicznych w przeliczeniu na 1 000 ludności odnotowano w Krośnie (235), a następnie w Tarnobrzegu (193) oraz powiecie mieleckim (186). Najmniejszą natomiast liczbą czytelników charakteryzował się powiat przemyski (65).

We wszystkich powiatach województwa podkarpackiego liczba czytelników bibliotek publicznych w przeliczeniu na 1 000 ludności zmniejszyła się w porównaniu z 2019 r., natomiast w porównaniu z rokiem 2021 wzrosła w dwudziestu powiatach, w tym największy wzrost odnotowano w Rzeszowie – o 15 osób (w przeliczeniu na 1 000 ludności) oraz powiecie stalowowolskim (o 10 czytelników). Największy spadek czytelników na każde 1 000 mieszkańców w porównaniu z 2019 r. odnotowano w Tarnobrzegu (o 48 czytelników), a następnie w powiecie łańcuckim (o 38 czytelników).

Mapa. Widzowie w kinach na 1 000 ludności według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 1000 ludności): zachodnio-pomorskie 992, pomorskie 1298, warmińsko-mazurskie 895, podlaskie 804, lubuskie 943, wielkopolskie 1183, kujawsko-pomorskie 1007, łódzkie 883, mazowieckie 1394, lubelskie 764, dolnośląskie 1322, opolskie 739, śląskie 1206, małopolskie 1098, świętokrzyskie 742, podkarpackie 826, Polska 1095.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 252.

Wśród regionów Polski Wschodniej do kin najczęściej chodzili mieszkańcy regionu warmińsko-mazurskiego (895 osób), natomiast najrzadziej regionu mazowieckiego regionalnego (737 osób).

W 2022 r. w województwie podkarpackim działały 342 centra, domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice (8,6% tego rodzaju ośrodków w kraju). Po województwie małopolskim i śląskim była to trzecia lokata w kraju. W roku 2019 instytucji tych w województwie podkarpackim było 366.

Wykres. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w województwie podkarpackim w latach 2019-2022

Wykres słupkowy pionowy w tym dane województwa podkarpackiego (obiekty): 2019: 366, 2020: 355, 2021: 336, 2022: 342.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 253.

Wśród regionów Polski Wschodniej najmniejszą liczbę centrów, domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic miało województwo świętokrzyskie (111), największą natomiast województwo podkarpackie.

Centra, domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice zorganizowały w 2022 r. w województwie podkarpackim 12,7 tys. imprez (o 313 mniej niż w 2019 r.), a uczestniczyło w nich 1,9 mln osób (o 578,6 tys. osób mniej niż w 2019 r.).

W województwie podkarpackim w 2022 r. na jedną placówkę (centrum, dom i ośrodek kultury, klub i świetlicę) przypadało 6 079 osób, podczas gdy w kraju – 9 542 osoby. Pośród gmin województwa podkarpackiego najmniej osób przypadało na jedno centrum, dom i ośrodek kultury, klub i świetlicę w gminie Oleszyce (614) oraz Stubno (616), najwięcej natomiast w gminie miejskiej Jasło (33 100) oraz w Przemyślu (28 401). Największa liczba ośrodków kultury zlokalizowana była w Rzeszowie (25), a także w gminach: Wiązownica (12), Orły (11) oraz Oleszyce, Bojanów i Boguchwała (po 10). Jednak w większości gmin (96) na ich terenie znajdowała się jedna tego typu placówka, a w 16 gminach województwa podkarpackiego nie funkcjonowały tego typu instytucje.

Mapa. Zwiedzający muzea i oddziały na 10 tys. ludności według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 10 tyś. ludności): zachodnio-pomorskie 3166, pomorskie 13937, warmińsko-mazurskie 3864, podlaskie 3088, lubuskie 2328, wielkopolskie 2859, kujawsko-pomorskie 6304, łódzkie 4609, mazowieckie 24294, lubelskie 6433, dolnośląskie 6475, opolskie 2632, śląskie 3258, małopolskie 25502, świętokrzyskie 4593, podkarpackie 4293, Polska 9703.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 255.

Wśród regionów Polski Wschodniej najwyższe wartości wskaźnik ten osiągnął w województwie lubelskim (6 433), natomiast najniższą w województwie podlaskim – 3 088.

W województwie podkarpackim zmniejsza się zainteresowanie przedstawieniami i koncertami organizowanymi przez teatry i instytucje muzyczne. W 2022 r. zorganizowanych zostało 1 479 przedstawień i koncertów (w 2019 r. – 1 888), w których uczestniczyło 171,3 tys. widzów i słuchaczy (235,3 tys. w 2019 r.). Badane w województwie podkarpackim 3 teatry: 2 dramatyczne i 1 lalkowy przedstawiły w stałych salach teatralnych 507 przedstawień, które zgromadziły 79,6 tys. widzów. Filharmonia natomiast zorganizowała 53 koncerty i przedstawienia w stałej sali (w 2019 r. - 89), w których wzięło udział 20,6 tys. słuchaczy (37,4 tys. w 2019 r.).

Pod względem liczby widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1 000 ludności województwo podkarpackie w 2022 r. znajdowało się na przedostatnim miejscu w kraju (82 osoby), zaś najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach mazowieckim (430), a następnie lubuskim (360). Dla kraju wartość tego wskaźnika wynosiła w 2022 r. 246 osób.

Mapa. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1 000 ludności według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 1 tyś. ludności): zachodnio-pomorskie 221, pomorskie 319, warmińsko-mazurskie 221, podlaskie 206, lubuskie 360, wielkopolskie 150, kujawsko-pomorskie 217, łódzkie 206, mazowieckie 430, lubelskie 75, dolnośląskie 311, opolskie 159, śląskie 231, małopolskie 272, świętokrzyskie 137, podkarpackie 82, Polska 246.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 256.

W obszarze Polski Wschodniej najwyższą wartość wskaźnik ten przyjmował w województwie warmińsko-mazurskim – 221, najniższą natomiast w województwie lubelskim - 75.

Według rejestru prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków o uznaniu obiektu za oficjalny zabytek, na terenie województwa podkarpackiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. zarejestrowane były 5 353 zabytki nieruchome.

Największą liczbą zabytków może pochwalić się Przemyśl (620), a następnie powiat jarosławski (521). Natomiast najmniej zabytków jest zarejestrowanych na terenie powiatu tarnobrzeskiego (50) oraz w Tarnobrzegu (58).