Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

1.2. Inteligentne specjalizacje województwa

Inteligentne specjalizacje regionu są rezultatem wyboru bazującego przede wszystkim na regionalnych atutach i endogenicznych zasobach, w tym także w aktualnej i przyszłej działalności naukowo-badawczej i potencjału przedsiębiorczego.
W województwie podkarpackim wyznaczono cztery inteligentne specjalizacje (RIS):

- lotnictwo i kosmonautyka,
- motoryzacja,
- jakość życia,
- informacja i telekomunikacja.

Lotnictwo i kosmonautyka
Przemysł lotniczy to sektor bardzo wysokich technologii, a generowane przez ten sektor innowacje wnoszą postęp do wielu dziedzin życia. Przemysł lotniczy i kosmiczny zaliczany jest do najbardziej innowacyjnych, nie tylko w skali kraju, ale i całego świata. Rozwój przemysłu lotniczego wprowadził województwo podkarpackie do światowych standardów rozwoju sektora wysokich technologii.


Motoryzacja to szeroko rozumiana działalność w zakresie produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz taboru szynowego, a także wytwarzania elementów wykorzystywanych w produkcji wyżej wymienionych elementów finalnych, jak również działalność jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo- rozwojowych, których wyniki będą wdrażane w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zdefiniowanym obszarze.


Jakość życia to kompleks obszarów aktywności i rozwiązań, wzajemnie powiązanych, nakierowanych na stworzenie nowego, zrównoważonego modelu funkcjonowania społeczeństwa i ekosystemu, obejmującego mobilność – multimodalny transport, klimat i energię, żywność najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, energooszczędne budownictwo, zrównoważoną turystykę, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).
Jakość życia grupuje cztery duże obszary:

a) produkcję i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstw, produkty tradycyjne i regionalne,
b) zrównoważoną i odpowiedzialną turystykę, zdrowie i dobrostan (kliniki, sanatoria, domy seniora, centra rekreacyjno-wypoczynkowe, zakłady odnowy biologicznej, centra dietetyczne),
c) eko-technologie: odnawialne źródła energii (energetyka rozproszona, smart grids, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, solary, panele słoneczne, kotły na biomasę, geotermia, itd.),
d) energooszczędne i inteligentne budownictwo (domy pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne, itd.).

 
Informacja i telekomunikacja to obszar horyzontalny o istotnym znaczeniu dla każdej specjalizacji i dziedziny życia w regionie.


Sektor lotniczy

Województwo podkarpackie charakteryzuje się nagromadzeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie przemysłu lotniczego. Zaliczane do sektorów wysokich technologii lotnictwo i kosmonautyka oddziałują na rozwój wielu gałęzi przemysłu. Sektor lotniczy, który znany jest na rynku krajowym i światowym, jest wyróżnikiem jakości regionu. Lotnictwo i kosmonautyka wykazuje istotne związki z pozostałymi inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego oraz z określonymi w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej kluczowymi technologiami wspomagającymi, które mają funkcjonalny i horyzontalny charakter. Inteligentna specjalizacja wiodąca lotnictwo i kosmonautyka dysponuje zdiagnozowanym potencjałem naukowo-badawczym, który zadecydował o wyznaczeniu tej inteligentnej specjalizacji.

W niniejszej analizie, pod pojęciem sektora lotniczego należy rozumieć jednostki zaklasyfikowane do następujących klas PKD: 19.20, 24.53, 25.40, 25.61, 25.62, 27.40, 27.90, 28.99, 29.32, 30.30, 33.12, 33.16, 71.12, 85.53. W 2018 r. było 137 jednostek, w 2019 r. – 130, w 2020 r. – 130, a w 2021 r. – 128 jednostki. Przedsiębiorstwa zajmujące się lotnictwem ulokowały swoje siedziby głównie w Rzeszowie oraz w powiatach mieleckim i rzeszowskim.

Mapa. Rozkład jednostek sektora lotniczego według gmin w województwie podkarpackim w 2021 r.

Mapa województwa podkarpackiego z wyszczególnionymi gminami przedstawiająca rozkład jednostek sektora lotniczego w 2021 r. Przedstawiona mapa wskazuję, że głównymi skupiskami jednostek sektora lotniczego było: miasto Rzeszów, Gmina Trzebownisko, miasto Stalowa Wola oraz miasto  Mielec.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 472.

W latach 2018–2021 przedsiębiorstwa związane z lotnictwem mające siedzibę w województwie podkarpackim wykazywały istotne wahania zarówno w zakresie przychodów, jak i kosztów z całokształtu działalności. Po istotnym spadku przychodów i kosztów w 2020 r. odnotowano ich znaczący wzrost w 2021 r.

Wykres. Przychody, koszty oraz wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności przedsiębiorstw sektora lotniczego w województwie podkarpackim w latach 2018–2021

Wykres słupkowo-liniowy pionowy w tym dane: 2018: przychody z całokształtu działalności: 8800 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 8000 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 90,6%, 2019: przychody z całokształtu działalności: 9900 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 8500 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 89,1%, 2020: przychody z całokształtu działalności: 8200 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 8000 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 93,9%, 2021: przychody z całokształtu działalności: 9900 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 9200 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 94,9%.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 473.

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży sektora lotniczego w latach 2018–2021 oscylował w okolicach 70% i był zdecydowanie wyższy niż notowany w województwie podkarpackim (udział w przedziale 23,2%–24,4%), a także w kraju (22,8%–23,5%). Po spadku udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport w przedsiębiorstwach sektora lotniczego w 2020 r., odnotowano wzrost w 2021 r. do najwyższego poziomu w analizowanym okresie – 75,0%. Podobne tendencje w odniesieniu do tego wskaźnika obserwowano również w województwie podkarpackim oraz w kraju.

Sektor motoryzacyjny

Motoryzacja to całokształt działań jednostek zaangażowanych w projektowanie, rozwój, produkcję, marketing i sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz taboru szynowego, a także wytwarzanie produktów, które są finalnie wykorzystywane w produkcji sektora motoryzacyjnego. Przemysł motoryzacyjny zalicza się do jednych z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu. Sektor ten charakteryzuje wysoki poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowo-badawczymi. Motoryzacja wyróżnia się niepodważalnym wpływem na rozwój regionu – sektor ten posiada wysoki udział w produkcji sprzedanej przemysłu. Potencjał sektora motoryzacyjnego w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego regionu zadecydował o wyborze motoryzacji jako inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego.

W niniejszej analizie pod pojęciem sektora motoryzacyjnego należy rozumieć jednostki zaklasyfikowane do następujących grup i klas PKD: 13.20A, 13.92, 22.11, 22.19, 22.29, 23.12, 24.51, 24.53, 25.61, 25.62, 25.72, 25.73, 25.99, 26.51, 28.11, 28.12, 28.13, 28.2, 28.30, 29.10, 29.20, 29.31, 29.32, 30.91, 71.12, 74.10.

W województwie podkarpackim w 2018 r. były 173 jednostki sektora motoryzacyjnego, w 2019 r. – 170, w 2020 r. – 167, a w 2021 r. – 170 jednostek. Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej występują na terenie 20 powiatów województwa, przy czym najwięcej z nich występuje w Rzeszowie oraz w powiatach: mieleckim, rzeszowskim, dębickim i sanockim.

Mapa. Rozkład jednostek sektora motoryzacyjnego według gmin w województwie podkarpackim w 2021 r.

Mapa województwa podkarpackiego z wyszczególnionymi gminami przedstawiająca rozkład jednostek sektora motoryzacyjnego w 2021 r. Przedstawiona mapa wskazuję, że głównymi skupiskami jednostek sektora motoryzacyjnego było: miasto Rzeszów, gmina Trzebownisko, miasto Stalowa Wola, miasto Mielec, miasto Dębica, miasto Krosno oraz miasto Sanok.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 480.

W latach 2018–2021 przedsiębiorstwa związane z motoryzacją mające siedzibę w województwie podkarpackim wykazywały znaczące wahania zarówno przychodów, jak i kosztów z całokształtu działalności. Po spadku przychodów i kosztów w 2020 r., odnotowano ich wyraźny wzrost w 2021 r.

Wykres. Przychody, koszty oraz wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w województwie podkarpackim w latach 2018–2021

Wykres słupkowo-liniowy pionowy w tym dane: 2018: przychody z całokształtu działalności: 9200 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 8500 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 93%, 2019: przychody z całokształtu działalności: 9900 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 8500 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 92,3%, 2020: przychody z całokształtu działalności: 9000 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 8200 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 92,4%, 2021: przychody z całokształtu działalności: 11000 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 9200 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 93,4%.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 480.

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży sektora motoryzacyjnego w latach 2018–2021 oscylował w przedziale 76,3%–78,0% i był zdecydowanie wyższy niż notowany w województwie podkarpackim (udział w przedziale 23,2%–24,4%), a także w kraju (22,8%–23,5%). Po wzroście udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego w latach 2019–2020, odnotowano spadek w 2021 r. do najniższego poziomu w analizowanym okresie – 76,3%.

Jakość życia

Bardziej zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu województwa sprzyja wspieranie takich obszarów gospodarki, które swoim zasięgiem obejmują większy obszar regionu. Inteligentna specjalizacja jakość życia charakteryzuje się zlokalizowaniem podmiotów działających w ramach tej specjalizacji na terenie całego województwa. Ponadto zauważyć można dużą odmienność względem pozostałych regionalnych specjalizacji województwa podkarpackiego, ponieważ nie obejmuje jednego konkretnego obszaru działalności gospodarczej, a kilka różnych gałęzi gospodarki. W związku z tym, że żaden z filarów specjalizacji nie jest wystarczająco rozwinięty, aby pełnić rolę samodzielnej specjalizacji, w ramach jakości życia wyodrębnione zostały cztery związane ze sobą podspecjalizacje: turystyka zrównoważona, żywność wysokiej jakości, usługi i produkty medyczne oraz wzmacniające kondycję, energia przyjazna środowisku. Każdy z obszarów specjalizacji jest powiązany w mniejszym lub większym stopniu z pozostałymi. Wszystkie filary specjalizacji odnoszą się m.in. do zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz zdrowia, ochrony środowiska naturalnego, czy przeciwdziałania zmianom klimatu. Powiązania pomiędzy obszarami wchodzącymi w skład inteligentnej specjalizacji wykazują się wzajemnymi wpływami na rozwój i mogą przyczyniać się do zwiększania ich innowacyjności oraz konkurencyjności.

Podspecjalizacja turystyka zrównoważona

W niniejszej analizie, pod pojęciem turystyki zrównoważonej – należy rozumieć jednostki zaklasyfikowane do następujących działów, grup i klas PKD: 49.36, 55, 56, 77.21, 79, 86.10, 90.04, 91.02, 91.03, 91.04, 93.19, 93.2, 96.04.

Mapa. Rozkład turystycznych obiektów noclegowych według gmin województwa podkarpackiego w 2021 r.

Mapa województwa podkarpackiego z wyszczególnionymi gminami przedstawiająca rozkład turystycznych obiektów noclegowych w 2021 r. Przedstawiona mapa wskazuję, że głównymi skupiskami turystycznych obiektów noclegowych były: miasto Rzeszów, gmina Rymanów, gmina Iwonicz Zdrój, miasto Przemyśl, gmina Ustrzyki Dolne, gmina Solina, gmina Cisna, gmina Czarna, gmina Lutowiska oraz miasto Tarnobrzeg.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 487.

W województwie podkarpackim w 2021 r. spadła liczba turystycznych obiektów noclegowych (Stan w dniu 31 lipca. Dane dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, Dane opracowano na podstawie sprawozdania KT-1. Dane za lata 2020 i 2021 opracowano z uwzględnieniem imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału w badaniu.)  z 642 w 2018 r. do 601 w końcu analizowanego okresu. W 2019 r. odnotowano największą liczbę obiektów i było ich 652. Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych zlokalizowanych było w powiecie leskim, a następnie bieszczadzkim i krośnieńskim. Po wyraźnym spadku stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w 2020 r. do poziomu 25,4% (w 2019 r. – 34,8%), w 2021 r. stopień ten wyniósł 28,8%.

Podspecjalizacja energia przyjazna środowisku

W niniejszej analizie, pod pojęciem energii przyjaznej środowisku – należy rozumieć jednostki zaklasyfikowane do następujących działów i klas PKD: 23.11, 33.20, 35.11, 35.12, 35.21, 35.30, 39, 41.10, 41.20, 42.99, 43.21, 71.12, 72.11. W 2018 r. w ramach tej podspecjalizacji było 149 jednostek, w 2019 r. – 152, w 2020 r. – 154, a w 2021 r. – 155 jednostek. Przedsiębiorstwa należące do podspecjalizacji energia przyjazna środowisku miały swoje siedziby głównie w Rzeszowie oraz w powiatach: mieleckim, rzeszowskim i sanockim.

 Mapa. Rozkład jednostek podspecjalizacji energia przyjazna środowisku według gmin w województwie podkarpackim w 2021 r.

Mapa województwa podkarpackiego z wyszczególnionymi gminami przedstawiająca rozkład jednostek podspecjalizacji energia przyjazna środowisku w 2021 r. Przedstawiona mapa wskazuję, że głównymi skupiskami były: miasto Rzeszów, miasto Stalowa Wola, miasto Mielec, miasto Przemyśl oraz miasto Krosno.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 505.

W latach 2018–2020 przedsiębiorstwa związane z energią przyjazną środowisku mające siedzibę w województwie podkarpackim wykazywały stosunkowo niewielkie wahania zarówno w zakresie przychodów, jak i kosztów z całokształtu działalności. Istotny wzrost przychodów i kosztów odnotowano jedynie w 2021 r., co skutkowało poprawą wskaźnika poziomu kosztów z poziomu 102,2% do 89,3%.

Wykres. Przychody, koszty oraz wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności przedsiębiorstw podspecjalizacji energia przyjazna środowisku w województwie podkarpackim w latach 2018–2021

Wykres słupkowo-liniowy pionowy w tym dane: 2018: przychody z całokształtu działalności: 4100 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 3900 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 94%, 2019: przychody z całokształtu działalności: 4400 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 4100 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 94%, 2020: przychody z całokształtu działalności: 4400 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 4500 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 102,2%, 2021: przychody z całokształtu działalności: 6000 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 5250 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 89,3%.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 506.

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w podspecjalizacji energia przyjazna środowisku w latach 2018–2021 był na znacznie niższym poziomie niż notowany w tym czasie w województwie i w kraju, gdzie udział wynosił ponad 20%. W badanej podspecjalizacji odnotowano spadek udziału z 8,0% w latach 2018–2019 do 5,7% w 2021 r. 

Podspecjalizacja żywność wysokiej jakości

W niniejszej analizie pod pojęciem żywności wysokiej jakości – należy rozumieć jednostki zaklasyfikowane do następujących działów i klas PKD: 01, 10, 11, 56, 72.11, 82.92. W 2018 r. w ramach tej podspecjalizacji było 120 jednostek, w 2019 r. – 121, w 2020 r. – 105, i w 2021 r. – 103 jednostki. Przedsiębiorstwa należące do podspecjalizacji żywność wysokiej jakości miały swoje siedziby głównie w powiecie mieleckim, dębickim, jasielskim i rzeszowskim. Należy zauważyć jednak, że rozmieszczenie jednostek działających w ramach tej podspecjalizacji charakteryzuje się stosunkowo dużym rozproszeniem na terenie województwa podkarpackiego.

Mapa. Rozkład jednostek podspecjalizacji żywność wysokiej jakości według gmin w województwie podkarpackim w 2021 r.

Mapa województwa podkarpackiego z wyszczególnionymi gminami przedstawiająca rozkład jednostek podspecjalizacji żywność wysokiej jakości w 2021 r. Przedstawiona mapa wskazuję, że występowały w: gminie Lutowiska, gminie Ustrzyki Dolne, gminie Lesko, gminie miasto Sanok, gmina Sanok, gminie Dydnia, gminie Brzozów, gminie Jasienica Rosielna, gminie Bukowsko, Gminie Zarszyn, gminie Rymanów, gminie Miejsce Piastowe, miasto Krosno, gminie Jedlicze, gminie Tarnowiec, gminie Nowy Żmigród, gminie Jasło, gminie Kołaczyce, gminie Frysztak, gminie Skołyszyn, gminie Wiśniowa, gminie Strzyżów, gminie Wielopole Skrzyńskie, gminie Jodłowa, gminie Pilzno, gminie Dębica, mieście Dębica, gminie Żyraków, gminie Przecław, gminie Radomyśl Wielki, gminie Wadowice Górne, gminie Mielec, mieście Mielec, gminie Cmolas, gminie Baranów Sandomierski, gminie Nowa Dęba, gminie Zaleszany, miasto Stalowa Wola, gminie Kolbuszowa, gminie Sędziszów Małopolski, gminie Ropczyce, mieście Rzeszów, gminie Trzebownisko, gminie Głogów Małopolski, i inne.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 491.

W latach 2018–2021 w przedsiębiorstwach związanych z żywnością wysokiej jakości mających siedzibę w województwie podkarpackim można zaobserwować stosunkowo niewielkie wahania zarówno przychodów, jak i kosztów ogółem. Istotny spadek przychodów i kosztów odnotowano jedynie w 2020 r., natomiast w 2021 r. przychody i koszty ogółem kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w latach 2018–2019.

Wykres. Przychody, koszty oraz wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności przedsiębiorstw podspecjalizacji żywność wysokiej jakości w województwie podkarpackim w latach 2018–2021

 Wykres słupkowo-liniowy pionowy w tym dane: 2018: przychody z całokształtu działalności: 3900 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 3600 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 93,9%, 2019: przychody z całokształtu działalności: 3800 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 3500 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 95,6%, 2020: przychody z całokształtu działalności: 3450 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 3300 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 94,1%, 2021: przychody z całokształtu działalności: 3900 mln zł, koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności: 3600 mln zł, wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności: 93,5%.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 492.

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w podspecjalizacji żywność wysokiej jakości w 2021 r. wyniósł 28,3% i był wyższy niż notowany w województwie podkarpackim (24,4%), a także w kraju (23,5%). W 2020 r. udział przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport w przedsiębiorstwach z branży żywności wysokiej jakości wyraźnie zmalał – z poziomu 23,3% w 2019 r. do 15,1%. W województwie podkarpackim oraz w kraju w tym okresie również obniżył się ten wskaźnik, jednak spadek ten był nieznaczny w porównaniu z istotnym spadkiem w podspecjalizacji żywność wysokiej jakości.

Podspecjalizacja turystyka zrównoważona

W niniejszej analizie, pod pojęciem turystyki zrównoważonej – należy rozumieć jednostki zaklasyfikowane do następujących działów, grup i klas PKD: 49.36, 55, 56, 77.21, 79, 86.10, 90.04, 91.02, 91.03, 91.04, 93.19, 93.2, 96.04.

Mapa. Rozkład turystycznych obiektów noclegowych według gmin województwa podkarpackiego w 2021 r.

Mapa województwa podkarpackiego z wyszczególnionymi gminami przedstawiająca rozkład turystycznych obiektów noclegowych według gmin województwa podkarpackiego w 2021 r. Przedstawiona mapa wskazuję, że występowały w głównej mierze w związku z Bieszczadami (południe województwa), w związku z Uzdrowiskami w tym gmina Rymanów, Iwonicz Zdrój oraz Horyniec Zdrój oraz z największych miastach województwa w tym: Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie oraz Tarnobrzegu.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 487.

W województwie podkarpackim w 2021 r. spadła liczba turystycznych obiektów noclegowych (Stan w dniu 31 lipca. Dane dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, Dane opracowano na podstawie sprawozdania KT-1. Dane za lata 2020 i 2021 opracowano z uwzględnieniem imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału w badaniu.) z 642 w 2018 r. do 601 w końcu analizowanego okresu. W 2019 r. odnotowano największą liczbę obiektów i było ich 652. Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych zlokalizowanych było w powiecie leskim, a następnie bieszczadzkim i krośnieńskim. Po wyraźnym spadku stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w 2020 r. do poziomu 25,4% (w 2019 r. – 34,8%), w 2021 r. stopień ten wyniósł 28,8%.

Wykres. Turystyczne obiekty noclegowe oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych w województwie podkarpackim w latach 2018–2021

Wykres słupkowo-liniowy pionowy w tym dane: 2018: turystyczne obiekty noclegowe: 642 obiektów, stopień wykorzystania miejsc noclegowych: 34,8%, 2019: turystyczne obiekty noclegowe: 652 obiektów, stopień wykorzystania miejsc noclegowych:34,8%, 2020: turystyczne obiekty noclegowe: 609 obiektów, stopień wykorzystania miejsc noclegowych: 25,4%, 2021: turystyczne obiekty noclegowe: 601 obiektów, stopień wykorzystania miejsc noclegowych: 28,8%.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 488.

W analizowanym okresie w przedsiębiorstwach związanych z turystyką zrównoważoną (Dane szacunkowe na podstawie sprawozdań SP i KT-1 o liczbie pracujących 10 i więcej.) w województwie podkarpackim zarówno przychody, jak i koszty z całokształtu działalności wykazywały zmienne tendencje. W 2021 r. wskaźnik poziomu kosztów poprawił się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 93,5%, co było równocześnie najniższą wartością tego wskaźnika w analizowanym okresie. W 2020 r. zanotowano spadek w skali roku zarówno przychodów z całokształtu (o 18,4%), jak i kosztów tej działalności (o 12,5%), natomiast w 2021 r. wystąpił znaczący wzrost przychodów ogółem (o 46,9%) oraz mniejszy kosztów (o 32,2%), co wpłynęło na poprawę wskaźnika poziomu kosztów.

Inwestycje przedsiębiorstw w sferach istotnych dla gospodarki regionu (w sektorach inteligentnych specjalizacji)

Dynamika nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, działających w sektorze lotniczym w latach 2018–2021 charakteryzowała się dużymi wahaniami. W pierwszych dwóch latach analizowanego okresu notowano wzrost wartości nakładów inwestycyjnych w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2018 r. w skali roku zwiększyły się o 30,0%, a w 2019 r. – o 48,6%, i były to wzrosty większe od zanotowanych w województwie podkarpackim. W 2020 r. nastąpił znaczący spadek nakładów inwestycyjnych w branży lotniczej (o 57,2%), a w 2021 r. również się zmniejszyły, ale tempo spadku było niższe niż przed rokiem. W województwie podkarpackim w latach 2020–2021 także odnotowano spadki, jednak były one niższe od wykazywanych przez przedsiębiorstwa związane z sektorem lotniczym.

Mapa. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w województwie podkarpackim według powiatów w 2021 r.

Mapa podkarpacia z wyszczególnionymi powiatami: Stalowowolski 4501-6000, Tarnobrzeski: 1501-3000, Mielecki: 4501-6000, Kolbuszowski: 1501-3000, Niżański: 932-1500, Dębicki: 4501-6000, Ropczycko-sędziszowski: 1501-3000, Rzeszowski: 4501-6000, Łańcucki: 6001-7001, Leżajsk: 1501-3000, Jasielski: 1501-3000, Krośnieński: 1501-3000, Strzyżowski 932-1500, Brzozowski: 932-1500, Przeworski: 3001-4500, Jarosławski: 4501-6000, Lubaczowski: 932-1500, Przemyski: 6001-7001, Sanocki: 6001-7001, Leski: 1501-3000, Bieszczadzki: 932-1500. Ponadto miasta na prawach powiatu: Krosno: 4501-6000, Przemyśl: 4501-6000, Rzeszów: 6001-7001, Tarnobrzeg: 932-1500. Województwo podkarpackie 4002, Polska 5434.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 512.

Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 000 pracujących w województwie podkarpackim w 2021 r. wyniosły 1 793 zł, co dało województwu 10. miejsce w kraju. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim – 3 098 zł, a następnie w dolnośląskim (2 592 zł) i zachodniopomorskim (2 330 zł), natomiast najniższą w województwie świętokrzyskim (1 418 zł). W porównaniu z 2018 r. w województwie podkarpackim nakłady inwestycyjne na 1 000 pracujących wzrosły o 5,2% (w kraju – o 11,9%). Największy wzrost wystąpił w województwie zachodniopomorskim (o 57,8%), a spadki odnotowano jedynie w województwach: łódzkim, opolskim i śląskim (odpowiednio o: 7,8%, 6,4% i 3,9%).

Mapa. Nakłady inwestycyjne na 1 000 pracujących według województw w 2021 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa: zachodnio-pomorskie 2330, pomorskie 2044, warmińsko-mazurskie 1725, podlaskie 1891, lubuskie 2162, wielkopolskie 1975, kujawsko-pomorskie 1708, łódzkie 1652, mazowieckie 3098, lubelskie 1546, dolnośląskie 2592, opolskie 1934, śląskie 1826, małopolskie 1517, świętokrzyskie 1418, podkarpackie 1793.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 513.

W przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego, nakłady inwestycyjne w stosunku do PKB wyniosły 8,2% (w kraju 7,8%). W porównaniu z 2018 r. wskaźnik ten zmalał o 1,3 p.proc., natomiast w skali roku wzrósł o 0,8 p.proc. Wartość wskaźnika dla Polski ogółem była niższa zarówno w odniesieniu do 2018 r., jak i poprzedniego roku (odpowiednio o 0,7 p.proc. i o 0,1 p.proc.).

Wartość brutto środków trwałych w 2021 r. w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób w województwie podkarpackim osiągnęła poziom 92 443,7 mln zł i była wyższa o 18,9% niż w 2018 r. (w kraju wzrost o 18,0%). We wszystkich województwach odnotowano zwiększenie się wartości brutto środków trwałych, a województwo podkarpackie pod tym względem zajęło 6. lokatę w kraju.

W strukturze wartości brutto środków trwałych według sektorów ekonomicznych
w województwie podkarpackim dominował przemysł i budownictwo – 72,8% ogółu (w 2018 r. – 70,4%). Udział sekcji G, H, I, J wyniósł 13,0% (wobec 14,4% w 2018 r.), pozostałych usług – 7,3% (w 2018 r. – 7,5%), a sekcji K i L – 5,2% (6,0% w 2018 r.). W kraju w 2021 r. udział przemysłu i budownictwa w wartości brutto środków trwałych ogółem był równy 58,3% (wzrost o 1,2 p.proc. w porównaniu z 2018 r.), sekcji G, H, I, J – 24,9% (spadek o 0,2 p.proc.), pozostałych sekcji – 8,7% (wzrost o 0,2 p.proc.), a sekcji K i L 6,8% (spadek o 1,2 p.proc.).