Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

4.1. Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Społeczeństwo informacyjne – przedsiębiorstwa

We współczesnych czasach bardzo istotny jest stan i rozwój infrastruktury informatycznej. Może on się przejawiać m.in. w dostępie przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych do Internetu. W ostatnich latach można zauważyć w tej kwestii dużą poprawę. W 2022 r. 98,7% przedsiębiorstw sektora niefinansowego z terenu województwa podkarpackiego posiadało szerokopasmowy dostęp do Internetu (96,8% w 2019 r.). Pod względem wielkości tego wskaźnika województwo podkarpackie zajmowało 8. miejsce w kraju. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie opolskim (100%), najniższa natomiast wystąpiła w województwie łódzkim (97,0%). W Polsce udział przedsiębiorstw sektora niefinansowego posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wynosił w 2022 r. 98,5% i był o 2,2 p.proc. wyższy w porównaniu z 2019 r.

Mapa. Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (w %): zachodnio-pomorskie 99,4, pomorskie 99,2, warmińsko-mazurskie 97,6, podlaskie 98,3, lubuskie 99,2, wielkopolskie 97,8, kujawsko-pomorskie 97,6, łódzkie 97, mazowieckie 98,3, lubelskie 99,5, dolnośląskie 98,4, opolskie 100, śląskie 98,8, małopolskie 99,1, świętokrzyskie 98,1, podkarpackie 98,7, Polska 98,5.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 378.

Wśród województw Polski Wschodniej najwyższą wartością tego wskaźnika charakteryzowało się województwo lubelskie (99,5%), zaś najmniejszy udział przedsiębiorstw z dostępem do Internetu odnotowano w regionie mazowieckim regionalnym (97,3%). 

Wykres. Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce i w regionach Polski Wschodniej w latach 2019 i 2022

Wykres słupkowy pionowy w tym dane województw (w %): Polska: 2019: 69,3, 2022: 98,5, lubelskie: 2019: 96, 2022: 99,5, mazowiecki regionalny: 2019: 93,6, 2022: 97,3, podkarpackie: 2019: 96,8, 2022: 98,7, podlaskie: 2019: 97,4, 2022: 98,3, świętokrzyskie: 2019: 93,3, 2022: 98,1, warmińsko-mazurskie: 2019: 95,1, 2022: 97,6.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 379.

W ostatnich latach wzrastał również udział przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową. W 2021 r. w województwie podkarpackim 66,1%, a w kraju 71,4% przedsiębiorstw posiadało własną stronę internetową (w 2018 r. było to odpowiednio 57,3% i 66,8%).

Wykres. Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową według województw w latach 2018 i 2021

Wykres słupkowy poziomy w tym dane województw (w %): zachodnio-pomorskie: 2018: 64,4, 2021: 69,9, pomorskie: 2018: 70,4, 2021: 73,1, warmińsko-mazurskie: 2018: 59,1, 2021: 66,5, podlaskie: 2018: 67,3, 2021: 71,9, lubuskie: 2018: 60,9, 2021: 67,2, wielkopolskie: 2018: 65,5, 2021: 71,1, kujawsko-pomorskie: 2018: 68,3, 2021: 68,7, łódzkie: 2018: 64,3, 2021: 71, mazowieckie: 2018: 71,8, 2021: 76,1, lubelskie: 2018: 59,9, 2021: 68,9, dolnośląskie: 2018: 69,3, 2021: 72,5, opolskie: 2018: 62,4, 2021: 67,4, śląskie: 2018: 69,4, 2021: 74,2, małopolskie: 2018: 67,2, 2021: 69,2, świętokrzyskie: 2018: 60,6, 2021: 61,4, podkarpackie: 2018: 57,3, 2021: 66,1.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 380.

W obszarze Polski Wschodniej w 2021 r. najwyższy udział przedsiębiorstw, które posiadały własną stronę internetową, miało województwo podlaskie (71,9%). Najniższym wskaźnikiem odznaczał się natomiast region mazowiecki regionalny (59,8%).

Dla ponad 60% przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego strona internetowa spełniała funkcje prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników (w Polsce dla 66,8% przedsiębiorstw).

Społeczeństwo informacyjne – gospodarstwa domowe

Korzystnie wygląda w województwie podkarpackim sytuacja pod względem dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych. W 2022 r. udział gospodarstw domowych w województwie podkarpackim posiadających dostęp do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe wynosił 93,9% (w kraju 92,6%).

Wykres. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe według województw w latach 2019 i 2022

Wykres słupkowy poziomy w tym dane województw (w %): zachodnio-pomorskie: 2019: 75,4, 2022: 88,1, pomorskie: 2019: 85,7, 2022: 95,6, warmińsko-mazurskie: 2019: 79,3, 2022: 91,6, podlaskie: 2019: 82,9, 2022: 87,2, lubuskie: 2019: 76,7, 2022: 91,6, wielkopolskie: 2019: 86,7, 2022: 91,8, kujawsko-pomorskie: 2019: 84,7, 2022: 93,4, łódzkie: 2019: 78,4, 2022: 91, mazowieckie: 2019: 84,9, 2022: 95,1, lubelskie: 2019: 78,3, 2022: 92,2, dolnośląskie: 2019: 85, 2022: 92,6, opolskie: 2019: 86,6, 2022: 91,7, śląskie: 2019: 84,2, 2022: 93,1, małopolskie: 2019: 80,9, 2022: 93,1, świętokrzyskie: 2019: 89,7, 2022: 89,2, podkarpackie: 2019: 86,8, 2022: 93,9.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 381.

Pod względem wielkości tego wskaźnika województwo podkarpackie zajmowało 3. miejsce w Polsce. W odniesieniu do roku 2019 udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe wzrósł w województwie podkarpackim o 7,1 p.proc. Regionem, w którym wskaźnik ten osiągnął najwyższą wartość w 2022 r. było województwo pomorskie (95,6%). Najniższy udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe odnotowano natomiast w województwie podlaskim (87,2%).

W obszarze Polski Wschodniej województwo podkarpackie zajmowało najwyższą lokatę pod względem udziału gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu. Najmniejszą wartością tego wskaźnika charakteryzowało się natomiast województwo podlaskie.

W 2022 r. w województwie podkarpackim 80,2% osób w wieku 16-74 lata korzystało z Internetu regularnie, tzn. przynajmniej raz w tygodniu. W Polsce udział takich osób wynosił 85,7%. Największym udziałem osób regularnie korzystających z Internetu odznaczało się województwo pomorskie (91,0%), najmniejszym natomiast województwo opolskie (77,1%).

Wykres. Osoby* regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystające z Internetu w latach 2019 i 2022

Wykres słupkowy poziomy w tym dane województw (w %): zachodnio-pomorskie: 2019: 71,2, 2022: 86,5, pomorskie: 2019: 80,1, 2022: 91, warmińsko-mazurskie: 2019: 67,3, 2022: 84,2, podlaskie: 2019: 72,5, 2022: 79,3, lubuskie: 2019: 70,6, 2022: 82,6, wielkopolskie: 2019: 70,5, 2022: 86,6, kujawsko-pomorskie: 2019: 75,7, 2022: 87,8, łódzkie: 2019: 71,5, 2022: 86,6, mazowieckie: 2019: 75,9, 2022: 87,6, lubelskie: 2019: 61,3, 2022: 81,3, dolnośląskie: 2019: 70,1, 2022: 88,6, opolskie: 2019: 74,2, 2022: 77,1, śląskie: 2019: 75,4, 2022: 87,8, małopolskie: 2019: 72,7, 2022: 86,1, świętokrzyskie: 2019: 76,4, 2022: 80,5, podkarpackie: 2019: 73,6, 2022: 80,5.

* W wieku 16-74 lata.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 382.

W regionach Polski Wschodniej wskaźnik ten najwyższe wartości przyjął w województwie warmińsko-mazurskim (84,2%), najniższe natomiast w województwie podlaskim (79,3%).