Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

4.3 Wsparcie instytucjonalne i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Bezpieczeństwo publiczne

W 2022 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w województwie podkarpackim wyniósł 68,1% i był o 9,1 p.proc niższy niż w 2019 r. Pod względem wysokości tego wskaźnika województwo podkarpackie zajmowało 11. lokatę w kraju. Najniższym wskaźnikiem wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w 2022 r., analogicznie jak w 2019 r., charakteryzowało się województwo mazowieckie (62,7%), a najwyższym województwo podlaskie (80,9%). W kraju wskaźnik ten w 2022 r. osiągnął wartość 71,7%. W porównaniu z 2019 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję wzrósł tylko w trzech województwach: podlaskim, śląskim i kujawsko-pomorskim.

Wykres. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję według województw w latach 2019 i 2022

Wykres słupkowy poziomy w tym dane województw (w %): zachodniopomorskie: 2019: 81,4, 2022: 71,5, pomorskie: 2019: 68,2, 2022: 65,2, warmińsko-mazurskie: 2019: 75,5, 2022: 74,9, podlaskie: 2019: 75,4, 2022: 80,9, lubuskie: 2019: 72,3, 2022: 67,8, wielkopolskie: 2019: 75,8, 2022: 72,2, kujawsko-pomorskie: 2019: 74,1, 2022: 77,2, łódzkie: 2019: 69,3, 2022: 65,3, mazowieckie: 2019: 62,7, 2022: 62,7, lubelskie: 2019: 83, 2022: 75,5, dolnośląskie: 2019: 66,3, 2022: 63, opolskie: 2019: 71,3, 2022: 68,8, śląskie: 2019: 76,8, 2022: 80, małopolskie: 2019: 79,2, 2022: 74,8, świętokrzyskie: 2019: 80,2, 2022: 75,5, podkarpackie: 2019: 77,2, 2022: 68,1.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 545.

Wśród regionów Polski Wschodniej najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmował w regionie podlaskim (80,9%),a następnie świętokrzyskim i lubelskim (po 75,5%), natomiast najniższe w regionie podkarpackim i mazowieckim regionalnym (odpowiednio 68,1% i 74,2%).

W ujęciu powiatowym w 2022 r. najwyższym wskaźnikiem wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję charakteryzował się powiat leski (86,8%), a w dalszej kolejności tarnobrzeski i leżajski (odpowiednio 78,2% i 77,6%). Najniższą wartość wskaźnik ten przyjmował w Przemyślu (61,2%) oraz powiecie ropczycko-sędziszowskim (62,2%).

Mapa. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję według powiatów w 2022 r.

Mapa podkarpacia z wyszczególnionymi powiatami (w %): Stalowowolski 65,1 – 70, Tarnobrzeski: 75,1 – 80, Mielecki: 65,1 – 70, Kolbuszowski: 61,2 – 68, Niżański: 65,1 – 70, Dębicki: 61,2 – 68, Ropczycko-sędziszowski: 61,2 – 68, Rzeszowski: 65,1 – 70, Łańcucki: 70,1 – 75, Leżajsk: 75,1 – 80, Jasielski: 65,1 – 70, Krośnieński: 75,1 – 80, Strzyżowski 65,1 – 70, Brzozowski: 65,1 – 70, Przeworski: 75,1 – 80, Jarosławski: 70,1 – 75, Lubaczowski: 75,1 – 80, Przemyski: 61,2 – 68, Sanocki: 65,1 – 70, Leski: 80,1 – 86,8, Bieszczadzki: 70,1 – 75. Ponadto miasta na prawach powiatu: Krosno: 61,2 – 68, Przemyśl: 61,2 – 68, Rzeszów: 61,2 – 68, Tarnobrzeg: 70,1 – 75. Województwo podkarpackie 68,1, Polska 71,7.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 117.

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym poziom bezpieczeństwa publicznego jest liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 mieszkańców. Pod względem tego wskaźnika województwo podkarpackie w 2022 r. charakteryzowało się, podobnie jak w 2019 r., jego najniższymi wartościami wśród województw (12,9 wobec 12,2 w 2019 r.), natomiast najwyższy wskaźnik zanotowano w województwie śląskim (35,1). W Polsce w 2022 r. przeciętnie na 1 000 mieszkańców przypadało 22,8 przestępstw stwierdzonych przez Policję (w 2019 r. było ich 20,8).

Wykres. Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1 000 mieszkańców według województw w latach 2019 i 2022

Wykres słupkowy poziomy w tym dane województw (w %): zachodniopomorskie: 2019: 30,4, 2022: 22,3, pomorskie: 2019: 20,7, 2022: 23,3, warmińsko-mazurskie: 2019: 18,1, 2022: 19,9, podlaskie: 2019: 14,7, 2022: 19,9, lubuskie: 2019: 25,5, 2022: 25,1, wielkopolskie: 2019: 18,1, 2022: 18,9, kujawsko-pomorskie: 2019: 18,5, 2022: 22,5, łódzkie: 2019: 18,6, 2022: 19,4, mazowieckie: 2019: 21,2, 2022: 23,3, lubelskie: 2019: 15,9, 2022: 15,8, dolnośląskie: 2019: 26,8, 2022: 29, opolskie: 2019: 18,2, 2022: 17,3, śląskie: 2019: 24,1, 2022: 35,1, małopolskie: 2019: 23,5, 2022: 21,9, świętokrzyskie: 2019: 17,3, 2022: 19,8, podkarpackie: 2019: 12,2, 2022: 12,9.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 118.

W porównaniu z 2019 r. wskaźnik przedstawiający liczbę przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 mieszkańców wzrósł w jedenastu województwach, w tym najbardziej w województwie śląskim – o 11. Jego wartość zmniejszyła się najbardziej w województwie zachodniopomorskim – o 8,1.

Spośród regionów Polski Wschodniej najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmował w regionie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim (po 19,9), natomiast najniższe w podkarpackim.

W 2022 r. powiatami o najmniejszym zagrożeniu przestępczością (w których liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 mieszkańców była najniższa) były powiaty: strzyżowski (7,1) jarosławski (8,9) i brzozowski (9,1). Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmował w miastach na prawach powiatu: Rzeszowie (22,7), następnie Tarnobrzegu (22,0), Przemyślu (21,1) i Krośnie (15,8).

Mapa. Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1 000 mieszkańców według powiatów w 2022 r.

Mapa podkarpacia z wyszczególnionymi powiatami (na 1000 ludności): Stalowowolski: 13,1 – 15, Tarnobrzeski: 13,1 – 15, Mielecki: 13,1 – 15, Kolbuszowski: 9,1 – 11, Niżański: 13,1 – 15, Dębicki: 11,1 – 13, Ropczycko-sędziszowski: 9,1 – 11, Rzeszowski: 9,1 – 11, Łańcucki: 9,1 – 11, Leżajsk: 9,1 – 11, Jasielski: 9,1 – 11, Krośnieński: 13,1 – 15, Strzyżowski: 7,1 – 9, Brzozowski: 9,1 – 11, Przeworski: 9,1 – 11, Jarosławski: 7,1 – 9, Lubaczowski: 9,1 – 11, Przemyski: 9,1 – 11, Sanocki: 13,1 – 15, Leski: 13,1 – 15, Bieszczadzki: 9,1 – 11. Ponadto miasta na prawach powiatu: Krosno: 15,1 – 22,7, Przemyśl: 15,1 – 22,7, Rzeszów: 15,1 – 22,7, Tarnobrzeg: 15,1 – 22,7. Województwo podkarpackie 12,9, Polska 22,8.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 119.