Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 3. INFRASTRUKTURA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA  

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika bazowa

Wartość wskaźnika aktualna

Wartość wskaźnika szacunkowa 2030

Źródło danych

1

Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem [%]

25,7
(2017 r.)

18,2
(2021 r.)

35

GUS/BDL

2

Łączna długość czynnych linii kolejowych [km]

978
(2018 r.)

985
(2022 r.)

1024

GUS/BDL

3

Długość zelektryfikowanych eksploatowanych linii kolejowych [km]

369
(2017 r.)

457
(2022 r.)

384,8

GUS/BDL

4

Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 [km]

95,7
(2018 r.)

100,6
(2022 r.)

107,2

GUS/BDL

5

Linie komunikacji miejskiej [km] - podkarpackie

2961,3 (2018r.)

3103,7
(2022 r.)

3227,8

GUS/BDL

6

Przeciętny przebieg 1 wozu w ciągu doby w miejskiej komunikacji autobusowej w województwie [km]

143
(2018 r.)

154
(2022 r.)

130,0

GUS/BDL

7

Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej na 1 mieszkańca

29,74
(2018 r.)

21,52
(2022 r.)

30,0

GUS/BDL

8

Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 10 tys. ludności [km]

80,3
(2018 r.)

86,4
(2022 r.) 

88,3

GUS/BDL

9

Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych na 1 tys. ludności

16,32
(2018 r.)

15,82
(2022 r.)

24,5

GUS/BDL

10

Nakłady na środki trwałe na 1 mieszkańca służące gospodarce wodnej [zł]

52,37
(2018 r.)

114,08
(2021 r.) 

57,6

GUS/BDL

11

Odsetek jednostek ratowniczych państwowej straży pożarnej spełniających minimalny standard wyposażenia [%]

81,5
(2018 r.)

89,28
(2022 r.)

99,0

Komenda Wojewódzka PSP

12

Odsetek jednostek ratowniczych ochotniczej straży pożarnej włączonych do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego spełniających minimalny standard wyposażenia [%]

82
(2018 r.)

89,20
(2022 r.) 

99,0

Komenda Wojewódzka PSP

13

Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych [%]

31,8
(2018 r.)

55,1
(2022 r.)

31,8

GUS/BDL

14

Pożary upraw rolnych łąk, rżysk i nieużytków [ha]

948
(2018 r.)

1466
(2022 r.)

790

GUS/BDL

15

Powierzchnia istniejących dzikich wysypisk (odpady komunalne) [m2]

5097
(2017 r.)

22107
(2022 r.)

1132

GUS/BDL