Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

2.2. Regionalna polityka zdrowotna

Stan zdrowia ludności

Problematyka kondycji zdrowotnej społeczeństwa, jak też samej opieki medycznej, jest istotna dla funkcjonowania regionalnej gospodarki oraz rynku pracy w kontekście obserwowanych niekorzystnych zmian demograficznych. Zdrowie ludzi w dużej mierze zależy od prowadzonego trybu życia, a także profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa. Syntetycznym przejawem kondycji zdrowotnej jest oczekiwana przeciętna długość życia, ale także zachorowalność na określone choroby.

Zachorowalność na wybrane choroby

W ocenie stanu zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego wzięto pod uwagę zachorowania na ostre choroby zakaźne i pasożytnicze, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Jeśli chodzi o choroby zakaźne, to w 2022 r. zarówno w województwie podkarpackim, jak i w Polsce, najczęstszą przyczyną zachorowań była grypa i choroby pochodne. W 2022 r. zachorowało na nią w Podkarpackim 68,5 tys. osób (w Polsce – 4 mln 703 tys. osób). Było to mniej niż w 2019 r., kiedy to na grypę zachorowało 79 tys. osób (w Polsce – 4 mln 790 tys.). W 2022 r. w województwie podkarpackim obniżyła się także zachorowalność na niektóre z pozostałych chorób zakaźnych (w stosunku do 2019 r.). Spadła m.in.: liczba przypadków biegunki u dzieci do lat 2 (z 2 365 do 1 470), liczba zachorowań na boreliozę (z 1 401 do 1 226), na salmonellozę (z 1 172 do 550) i szkarlatynę (z 593 do 513). Zachorowalność na inne choroby zakaźne (świnka, różyczka) była stosunkowo niska, tak w województwie, jak i w kraju. Na świnkę w województwie podkarpackim w 2022 r. zachorowało 31 osób (w 2019 r. – 53), na różyczkę – 9 osób (w 2019 r. – 13), w Polsce natomiast było to odpowiednio 922 i 147 zachorowań.

Przyczyny hospitalizacji

Uzupełnieniem informacji o kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa podkarpackiego są dane dotyczące hospitalizacji pacjentów w szpitalach ogólnych według przyczyn.

W 2021 r. w szpitalach województwa podkarpackiego leczono (łącznie z ruchem międzyoddziałowym) 389,9 tys. osób. Największa ich liczba przypadała na oddziały chirurgiczne (99,4 tys.; tj. 25,5%), ginekologiczno-położnicze (50,4 tys.; tj. 12,9%) oraz chorób wewnętrznych (33,9 tys.; tj. 8,7%).

Przyczyny zgonów

W 2022 r. najczęstszą przyczyną zgonów, zarówno w województwie, jak i w kraju, były choroby układu krążenia. Stanowiły one 44,0% zgonów w województwie podkarpackim (w kraju – 36,0%). W porównaniu z 2019 roku, w 2022 r. wzrosła w województwie umieralność z powodu chorób układu krążenia, zarówno w ujęciu absolutnym (o 1079 zgony), jak również w ujęciu względnym, czyli w stosunku do liczby zgonów ogółem (w 2019 r. było to 42,8%).

Jeśli chodzi o kolejną, częstą przyczynę zgonów, czyli choroby nowotworowe, to w 2022 r. ich udział w ogólnej liczbie zgonów wynosił w województwie podkarpackim 21,3% i było to mniej niż w 2019 r., w którym wskaźnik ten przyjął wartość 25,2%. W ujęciu absolutnym liczba zgonów spowodowanych nowotworami obniżyła się o 378. Podobna, spadkowa tendencja, jeśli chodzi o wskaźnik zgonów z powodu chorób nowotworowych, wystąpiła w kraju (z 26,5% w 2019 r. do 23,6% w 2022 r). Zwiększył się w województwie podkarpackim odsetek zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego, które w 2022 r. stanowiły 6,4% wszystkich zgonów (wzrost o 0,1 p.proc. w porównaniu z 2018 r.), natomiast w kraju odsetek ten obniżył się z 6,7% w 2018 r. do 5,4% w 2021 r.

Przyczyną 53,8% zgonów niemowląt w 2022 r. były choroby i stany okresu okołoporodowego, tzn. powstające w czasie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka (w 2019 r. – 44,6%), a w 40,0% wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (w 2019 r. – 48,2%).

Personel medyczny

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców i ich kondycję zdrowotną jest dostęp do usług medycznych. Dostępność ta jest warunkowana liczbą placówek medycznych, ale przede wszystkim liczebnością oraz kwalifikacjami kadry medycznej.

Jeśli chodzi o Polskę, to w 2022 r. liczba lekarzy mieszkających w kraju i posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 158,9 tys. (w 2019 r. – 149,9 tys.). Z kolei lekarzy dentystów mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu było 44,3 tys. (w 2019 r. – 42,4 tys.). Podobnie jak w 2019 r., również w 2022 r. zaobserwowano feminizację zawodów lekarzy i lekarzy dentystów, znacznie wyraźniejszą w grupie lekarzy dentystów niż w grupie lekarzy. W 2022 r. odsetek kobiet wśród lekarzy wynosił około 59,5%, podczas gdy w grupie lekarzy dentystów kobiety stanowiły 76,3%.

W 2022 roku liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem (Szacunki oparte wyłącznie na źródłach administracyjnych.) w kraju wyniosła 132,5 tys., lekarzy dentystów – 35,0 tys., pielęgniarek – 215,1 tys., położnych – 28,5 tys. Z tego w województwie podkarpackim lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem było 5883 i było to więcej niż w 2019 r. o 11,1%. W tym okresie wzrosła również (o 5,2%) liczba lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem (do 1645 w 2022 r.).

W 2022 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem przypadająca na 10 tys. ludności wynosiła dla Polski 35,1 osoby, a w ujęciu regionalnym wahała się od 23,8 osoby w województwie lubuskim do 42,8 osoby w województwie łódzkim. W województwie podkarpackim wskaźnik ten w 2022 r. wyniósł 28,3 osoby i był wyższy od notowanego w 2019 r. (o 3 osoby). W tym samym roku liczba lekarzy dentystów przypadająca na 10 tys. mieszkańców dla Polski przekroczyła 9 osób i wahała się od 6 osób w województwie kujawsko-pomorskim do 11 osób w województwie łódzkim. W województwie podkarpackim liczba dentystów przypadająca na 10 tys. mieszkańców w 2022 r. wyniosła 8 osób i również była wyższa w stosunku do 2019 r. (o 1 osobę).

Mapa. Lekarze pracujący bezpośrednio z pacjentem na 10 tys. mieszkańców według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 10 tyś. mieszkańców): zachodnio-pomorskie 32,7, pomorskie 35,7, warmińsko-mazurskie 25,7, podlaskie 39,9, lubuskie 23,8, wielkopolskie 29,3, kujawsko-pomorskie 30,3, łódzkie 42,8, mazowieckie 41,4, lubelskie 38,6, dolnośląskie 37,5, opolskie 24,3, śląskie 37,3, małopolskie 35,9, świętokrzyskie 31,2, podkarpackie 28,3, Polska 35,1.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 186.

Lekarze specjaliści w województwie podkarpackim stanowili w 2021 r. ponad 67,5% ogólnej liczby lekarzy. Warto jednak podkreślić że jeden lekarz może mieć więcej niż jedną specjalność. Wskaźnik dostępności lekarzy specjalistów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2021 r. wyniósł 26,6 (w 2019 r. – 24,9, a w 2020 r. – 25,6).

Liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem na 10 tys. mieszkańców w 2022 r. dla Polski wynosiła niecałe 57 osób (w 2019 r. – 56). W województwie podkarpackim w 2022 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało ponad 61 pielęgniarek (w 2019 r. blisko 63), co dawało 6. miejsce wśród województw. W województwie podkarpackim na 10 tys. kobiet w 2022 r. przypadało 15 położnych (7. pozycja w kraju). W okresie 2019-2022 najwięcej położnych, w przeliczeniu na 10 tys. kobiet, przybyło w województwie mazowieckim (o 10 więcej), a najmniejszy przyrost zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 3 więcej).

Mapa. Pielęgniarki i położne – personel pracujący bezpośrednio z pacjentem według województw w 2022 r

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 10 tyś. mieszkańców) oraz położne na 10 tyś mieszkańców: zachodnio-pomorskie 41,6 – 50, pomorskie 50,1 – 55, warmińsko-mazurskie 41,6 – 50, podlaskie 60,1 – 65, lubuskie 41,6 – 50, wielkopolskie 41,6 – 50, kujawsko-pomorskie 50,1 – 55, łódzkie 60,1 – 65, mazowieckie 60,1 – 65, lubelskie 65,1 – 67,8, dolnośląskie 50,1 – 55, opolskie 41,6 – 50, śląskie 55,1 – 60, małopolskie 60,1 – 65, świętokrzyskie 60,1 – 65, podkarpackie 60,1 – 65, Polska 56,9. Dane dotyczące położnych przedstawione w sposób trudny do określenia – można wskazać, że największa ilość położnych na 10 tyś. kobiet występowała na terenie Województwa Lubelskiego oraz średnia dla Polski wynosiła 14,6.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 187.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą

W końcu 2022 r. w województwie podkarpackim działały 1632 podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 1254 przychodnie -  Łącznie z przychodniami Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (o 3 więcej niż w 2019 r.), 68 praktyk lekarskich (11 mniej niż w 2019 r.) oraz 310 praktyk stomatologicznych (o 85 mniej niż w 2019 r.) realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. W porównaniu z 2019 rokiem ubyło przychodni (o 5,4%), praktyk lekarskich (o 13,9%) oraz praktyk stomatologicznych (o 21,5%). Zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich województwa podkarpackiego, w 2022 r. zaobserwowano mniejszą niż w 2019 roku liczbę praktyk ogółem (odpowiednio o 20,4% i o 20,0%).

W 2022 r. dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przystosowanych było 88,7% placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Placówek wyposażonych w pochylnie, podjazdy i platformy ułatwiające wejście do budynku było 62,7%. Ponadto w budynkach, gdzie mieściły się przychodnie i gabinety znajdowały się windy, posadzki antypoślizgowe, a także udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych oraz niedosłyszących i niesłyszących.

Lecznictwo uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną część systemu ochrony zdrowia. Prowadzone jest w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w uzdrowiskach, czyli na terenach o szczególnych walorach geologiczno-klimatycznych, wydzielonych w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się tam naturalnych surowców leczniczych. W Polsce jest 47 obszarów, którym nadano status uzdrowiska. Są one zlokalizowane na terenie 13 województw. Uzdrowisk nie posiadają województwa: opolskie, wielkopolskie i lubuskie.

W szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego w 2022 r. przebywało 58,4 tys. osób. Liczba korzystających z tego typu usług, w przeliczeniu na 1 000 ludności wyniosła 28, co plasowało województwo na 5. miejscu w kraju. Analogiczny wskaźnik dla Polski wyniósł 20, a najwyższa wartość wskaźnika wystąpiła w województwie zachodniopomorskim – 109.