Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 1. GOSPODARKA I NAUKA

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika bazowa

Wartość wskaźnika aktualna

Wartość wskaźnika szacunkowa 2030

Źródło danych

1

Nakłady na działalność B+R na 1 mieszkańca [zł]

371,5
(2017 r.)

 622,5
(2021 r.)

486

GUS/BDL

2

Liczba zgłoszeń wynalazków krajowych w Urzędzie Patentowym RP

202
(2018 r.)

216
  (2022 r.) 

400

GUS/BDL

3

Pracujący w B+R [EPC]

5361,4
(2017 r.)

5446,3
(2021 r.) 

6200

GUS/BDL

4

Liczba klastrów działających w województwie podkarpackim

28
(2017 r.)

29
(2022 r.)

32

Źródła własne

5

Liczba członków klastrów działających w województwie podkarpackim

1236
(2017 r.)

1141
(2022 r.)

1854

Źródła własne

6

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach
w relacji do PKB [%]

2,39
(2016 r.)

2,24
(2021 r.)

2,56

GUS/BDL

7

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem [%]

9,0
(2018 r.)

9,1
(2021 r.)

10

GUS/BDL

8

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przedsiębiorstwach przemysłowych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem [%]

5,4
(2018 r.)

5,3
(2021 r.)

5,7

GUS/BDL

9

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady na działalność innowacyjną - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 osób i więcej [%]

23,8
(2018 r.)

 26,2
 (2021 r.)

20

GUS/BDL

10

Nieoczyszczone ścieki przemysłowe i komunalne [dam3]

881,4
(2018 r.)

 654,9
(2022 r.)

220,4

GUS/BDL

11

Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów [%]

27,4
(2018 r.)

39,9
 (2022 r.)

87,6

GUS/BDL