Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

3.5. Rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności gospodarczej.

Województwo podkarpackie posiada znaczne zasoby pozwalające rozwijać działalność gospodarczą, m.in. specjalne strefy ekonomiczne.

Główne działania zarządzających strefami, mające na celu ich rozwój, związane są z nabywaniem nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizacją i rozbudową infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej obszarze. Znaczące przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury z reguły podejmowane są wspólnie z samorządami lokalnymi i gestorami mediów.

Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

Strefy aktywności gospodarczej, powstawały jako element wsparcia dla odbudowującej swój potencjał gospodarki. Przez szereg lat wypracowano wiele dobrych praktyk związanych z ich funkcjonowaniem. Dowodem na trafność ich ustanowienia jest ich wieloletnie funkcjonowanie oraz tworzenie nowych specjalnych obszarów.

Tworzenie Stref Aktywności Gospodarczej

SAG, to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary odpowiadające zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Są to zatem albo wyodrębnione części terytorium kraju albo uwarunkowania prawne pozwalające na wsparcie inwestorów odpowiednimi zachętami bez konieczności lokowania inwestycji w konkretnym miejscu. Powinny się one charakteryzować wieloaspektowym przygotowaniem do pełnienia swojego zadania. Jednostki samorządowe dysponują szerokim spektrum możliwości oddziaływania na rozwój przedsiębiorczości. Korzystnym miejscem dla tworzenia SAG są centra komunikacyjne – węzły autostradowe
i kolejowe – w połączeniu z infrastrukturą umożliwiającą składowanie
i przeładowywanie towarów – centra logistyczne i terminale przeładunkowe. Przy planowaniu lokalizacji SAG należy poszukiwać takich obszarów, które spełniają wymogi komunikacyjne oraz infrastrukturalne oraz takich w których konieczne inwestycje możliwe są do wykonania.

Do czynników mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wspomnianych obszarów zalicza się instrumenty:

 1. finansowe,
 2. infrastrukturalne,
 3. prawne,
 4. administracyjne,
 5. planistyczne,
 6. informacyjno-marketingowe oraz instytucjonalne.

Do najistotniejszych narzędzi i działań, które będą przyciągały inwestorów
i jednocześnie świadczyły o potencjale danej strefy aktywności gospodarczej, należą:

 • przygotowanie infrastrukturalne – obszar przeznaczony pod SAG powinien być uzbrojony w podstawowe media, powinien mieć dostęp do drogi publicznej i być dobrze wkomponowany w sieć komunikacyjną nie tylko lokalną, ale również regionalną, a nawet krajową;
 • korzystna oferta warunków finansowych, na którą składają się propozycje ulg podatkowych, ceny gruntu czy dzierżawy oraz dofinansowania ze strony samorządu;
 • intensywna promocja terenu przeznaczonego pod aktywność, taka, aby obszar był rozpoznawalny dla potencjalnych inwestorów;
 • przygotowanie prawne gruntu - na obszarze SAG powinien obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy wyjaśnić stan prawny gruntów;
 • położenie terenu SAG niepowodujące konfliktów przestrzennych, w tym poszanowanie zasad planistycznych, przede wszystkim ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju;
 • odpowiedni klimat społeczno-kulturowy, który świadczy o świadomości zalet płynących z SAG wśród społeczności lokalnej, a to z kolei spowoduje przyjęcie inwestora bez rodzących się obaw;
 • zasoby wynikające z kapitału ludzkiego - powstające w SAG przedsiębiorstwa powinny mieć dostęp do siły roboczej, w tym wykwalifikowanej;
 • wsparcie ze strony innych sektorów gospodarki.

Strefy aktywności gospodarczej na podkarpaciu

 • Euro-Park Mielec

Obszar inwestycyjny powstał w roku 1995 i zlokalizowany jest głównie
w południowo-wschodniej części Polski, w regionach przygranicznych, co oznacza dodatkowy potencjał możliwości transgranicznej współpracy gospodarczej, kulturowej i turystycznej. Obszar leży w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej - bliskość granic z Ukrainą i Słowacją tworzą świetne warunki do lokowania inwestycji, mających swoich dostawców i odbiorców na zagranicznych rynkach. Stale rozwijająca się infrastruktura transportowa kreuje potencjał EURO-PARK MIELEC. Obszar przecinają główne szlaki komunikacyjne wiodące z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy tj.: autostrada A4 (relacji wschód-zachód, należąca do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego), droga ekspresowa S19 (część europejskiej międzynarodowej trasy Via Carpatia relacji północ-południe) jak również dostępność infrastruktury kolejowej czy transportu lotniczego (lotniska: Rzeszów, Lublin oraz lokalne lotniska w Mielcu i Krośnie).

 • Euro-Park WISŁOSAN

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN działa na polskim rynku od roku 1997. Dotychczas udzieliła pomocy publicznej ponad 450 projektów, w ramach których przedsiębiorcy utworzyli ponad 27 tys. miejsc pracy. Firmy wybudowały nowe obiekty przemysłowe lub gruntownie zmodernizowały istniejące zakłady. ARP S.A. prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Na terenie TSSE sfinansowała m.in. budowę 10 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę ponad 270 mln zł. W trakcie realizacji są kolejne hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem administracyjnym. TSSE była aktywnym uczestnikiem kluczowych projektów dla polskiej gospodarki, tj. powstania parku przemysłowego LG w Kobierzycach pod Wrocławiem, restrukturyzacji Huty Stalowa Wola czym radomskiego „Łucznika”.

 • Strefa Dębica – Zawada

Tereny inwestycyjne Gminy Dębica zakwalifikowane do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny te posiadają dogodny dojazd do głównych dróg (m.in. autostrady A4, drogi krajowej Kraków-Rzeszów i wojewódzkiej Dębica – Mielec), magistrali kolejowej E – 30 Zgorzelec – Medyka. Wyposażone są w sieci uzbrojenia terenu tj. energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, kanalizację. Ogólna powierzchnia terenów dla inwestycji przemysłowych wynosi prawie 40 ha.

 • Przemyśl – Strefa Inwestycji połączona z centrami logistycznymi

Miasto Przemyśl z uwagi na przygraniczne położenie od wieku stanowi ważny szlak tranzytowy, co sprzyja rozwojowi centrów logistycznych, a także rozwojowi branży realizującej handel międzynarodowy na najwyższym poziomie. Rozwinięta sieć międzynarodowych połączeń kolejowych to kolejny atut Przemyśla, który nie jest bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego. Kolejowe porty przeładunkowe w Medyce czy Żurawicy obsługują tranzyt towarów z różnych stron Polski i Europy w tym Europy Wschodniej. Oferta inwestycyjna to 40 ha gruntów zlokalizowanych w granicach miasta.

 • Gmina Orły – Kompleks Zadąbrowie:

Gmina Orły oferuje dla potencjalnych inwestorów obszar inwestycyjny
w Zadąbrowiu przeznaczony pod nowe projekty inwestycyjne. To łącznie ponad 100 ha gruntów, z czego dostępnych jest 40 ha. Doskonałe połączenie drogowe – bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej Nr 77; autostrada A4 - węzeł Przemyśl – 2 km, Kolej – Przystanek PKP Sośnica – 2 km; bocznica kolejowa Żurawica – 9 km, Najbliższe przejście graniczne z Ukrainą: Medyka – 25 km, Korczowa – 27 km to atuty tego obszaru.

Atuty i powody tworzenia Stref Aktywności Gospodarczej:

 • Utrzymanie istniejących oraz wejście na rynek nowych gałęzi przemysłu,
 • Koncentracja usług komunalnych oraz dostaw mediów dla podmiotów istniejących i nowych,
 • Możliwość szybkich inwestycji w infrastrukturę, łatwy i szybki dostęp do mediów, możliwość szybkiej rozbudowy infrastruktury i jej dostosowanie pod nowe projekty,
 • Obsługa typu one-stop-shop – inwestorzy działający w ramach stref zgłaszają swoje potrzeby do podmiotów zarządzających strefą,
 • Logistyka – ułatwienia w transporcie drogowym i kolejowym, koncentracja biznesu daje możliwości korzystania z rozwiniętej infrastruktury transportowej,
 • Możliwość skorzystania z oferty centrów innowacji, parków naukowo – technologicznych m.in. w zakresie:
 1. doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw,
 2. transferu technologii,
 3. przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  w innowacje technologiczne,
 4. tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozwój gospodarczy – rola parków przemysłowych. Parki naukowo – technologiczne na terenie województwa podkarpackiego:

 • Mielecki Park Przemysłowy

Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym ustanowionym
17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku pozostałego po restrukturyzacji "WSK-PZL" Mielec. Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest właścicielem terenów inwestycyjnych (ok.100 hektarów).

 • Park Przemysłowy Gminy Leżajsk (PPGL)

Park Przemysłowy zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Leżajsk i podzielony jest na 3 strefy:

 • Strefa „A” - w miejscowości Stare Miasto, pow. 44 ha,
 • Strefa „B” - w miejscowości Wierzawice, pow. 2 ha,
 • Strefa „C” - w miejscowości Chałupki Dębniańskie, pow. ok. 70 ha.

Oferta PPGL:

Park Przemysłowy to doskonałe miejsce do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy potencjalny inwestor otrzyma fachową
i profesjonalną pomoc w zakresie szeroko pojętych usług doradztwa biznesowego.

 • Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS to obecnie jedno
z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. AEROPOLIS to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych
i ośrodków naukowo- badawczych. Głównym elementem oferty Parku są
w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 170 ha. Firmy działające w Parku mają możliwość uzyskania ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, a także, dzięki włączeniu terenów Parku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK Mielec”, uzyskania ulg w podatku dochodowym. AEROPOLIS zarządzany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Lokalizacja AEROPOLIS

Park zlokalizowany jest w pobliżu międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz autostrady A4, co zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną. Teren PPNT podzielony jest na trzy strefy:

 1. Strefa S1 - położona w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko (powierzchnia 70 ha);
 2. Strefa S2 - położona w miejscowości Rogoźnica, Gm. Głogów Małopolski (pow. 48 ha);
 3. Strefa S1-3 - położona w miejscowościach Zaczernie, Gm. Trzebownisko
  i Rudna Mała, Gm. Głogów Małopolski (pow. 48 ha - z tego jeszcze 22 ha wolne).
 • Inkubator Technologiczny AEROPOLIS

Integralną część Parku stanowi Inkubator Technologiczny AEROPOLIS. Celem jego utworzenia było stworzenie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw. Promowane jest wykorzystanie wysokich technologii z branży lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej i chemicznej. Przedsiębiorcy mogą wynająć na korzystnych warunkach pomieszczenia biurowe oraz produkcyjno-usługowe zlokalizowane w kompleksie budynków Inkubatora, a także skorzystać z dostępnego zaplecza infrastrukturalnego, technicznego oraz konferencyjnego. Podmioty działające w Inkubatorze mogą liczyć na pomoc dostępnych na miejscu ekspertów z zakresu: wzornictwa przemysłowego, własności intelektualnej (rzecznik patentowy), tworzenia biznesplanów.

 • Laboratoria badawcze AEROPOLIS

Kompleksową ofertę Parku uzupełnia świetnie wyposażone zaplecze laboratoryjne. W kompleksie Inkubatora Technologicznego zlokalizowane jest Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania AEROPOLIS. Ponadto PPNT posiada też dwa laboratoria w Rzeszowie - Laboratorium Badawcze AEROPOLIS oraz Laboratorium Biotechnologii AEROPOLIS.

 • Tarnobrzeski Park Naukowo – Technologiczny

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny obejmuje swoim obszarem tereny zlokalizowane w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, na terenie miasta Tarnobrzega. Właścicielem gruntów i nieruchomości na terenie Parku jest Gmina Tarnobrzeg. Operatorem Parku jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Parkiem. Powierzchnia Parku to ponad 28 ha w pełni uzbrojonych terenów (green field), na których ulokowano halę przemysłową i budynek inkubatora technologicznego (brown field). Do terenów Parku prowadzą dogodne drogi dojazdowe prowadzące z drogi krajowej nr 723 Aleja Warszawska przez wybudowane w tym celu rondo lub przez ulicę Batalionów Chłopskich. Park znajduje się w odległości 80 km od miasta Rzeszowa (stolica województwa podkarpackiego) i 73 km od międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów - Jasionka. Ponadto w odległości 75 km od Parku przebiega autostrada A4, jeden z największych szlaków tranzytowych w Polsce Południowej łączący południową i wschodnią cześć Polski z Europą. Największe polskie porty lotnicze Kraków i Warszawa znajdują się w odległości 200 km.

W pobliżu terenów parkowych przebiega linia kolejowa Warszawa - Rzeszów
a Park znajduje się w odległości 7 km od stacji kolejowych Tarnobrzeg lub Sandomierz.

 • Strategiczny Park Inwestycyjny – Euro-Park Stalowa Wola

EURO-PARK STALOWA WOLA to teren o powierzchni niespełna 1 tys. hektarów przeznaczony pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa czy motoryzacji.

Na 56 hektarach nowopowstałej strefy gospodarczej SPI Euro–Park Stalowa Wola trwa budowa najnowocześniejszej, w pełni ekologiczna fabryki folii miedzianej do baterii aut elektrycznych. Inwestorem jest spółka SK Nexilis z koreańskiej grupy SK. Inwestycja szacowana nam 3 miliardy złotych tylko w pierwszym etapie zatrudni ponad pół tysiąca osób. Docelowo firma zamierza w Stalowej Woli zainwestować 650 milionów euro, utworzyć setki nowych miejsc pracy, współpracować z ośrodkami edukacyjnymi i wykorzystać w 100% odnawialne źródła energii jako lider realizujący politykę ochrony środowiska.

 • Park Przemysłowy Lubaczów

Gmina Lubaczów leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim. Wschodnia granica gminy jest nie tylko granicą Polski (z Ukrainą), ale także Unii Europejskiej. Na nowoczesnym przejściu Budomierz-Hruszew otwartym w grudniu 2013 roku, dokonywane są odprawy samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony – w niedalekiej przyszłości przewiduje się zwiększenie tonażu do 7,5 tony. Dogodne połączenie z autostradą umożliwia sieć dróg wojewódzkich i powiatowych. Ważnym elementem systemu połączeń komunikacyjnych jest także, przebiegająca przez obszar gminy linia kolejowa nr 101 Munina - Hrebenne z punktem przeładunkowym. Wszystkie te czynniki dają możliwość dogodnego transportu towarowego i pasażerskiego, a także dynamicznej wymiany handlowej z Ukrainą. Tereny położone są w północno-wschodniej części miasta, przy ulicy Technicznej. Lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną ze wszystkimi miastami wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Daje olbrzymie możliwości dla firm z całej Europy, które opierają swoją działalność ukierunkowaną na rynki wschodnie, w tym Ukrainę. Park Przemysłowy Lubaczów zajmuje obszar około 24 ha. Całość terenów inwestycyjnych została w pełni uzbrojona i wyposażona w niezbędną infrastrukturę. Podłoże stanowią piaski i żwiry, pod którymi znajdują się skały nieprzepuszczalne. Na terenie PPL wykonano drenaż, którym woda spływa do specjalnego zbiornika, a następnie do kanalizacji deszczowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod przemysł, usługi oraz usługi handlowe (o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2).

 • Krośnieński Inkubator Technologiczny

Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. powstał
z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna i Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. działa na zasadach non-profit. Na mocy umowy z dnia 23 lutego 2005r. zawartej pomiędzy Gmina Krosno i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o., oraz porozumienia z dnia 23 lutego 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Krosno, Podkarpacką Izba Gospodarczą i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o. przejęła ona od 1 marca 2005 zarządzanie obiektem Inkubatora Przedsiębiorczości. Oferta inkubatora to m.in.:

 • udostępnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej (powierzchnia biurowa i produkcyjna) w miarę potrzeb przedsiębiorców i aktualnych możliwości Inkubatora,
 • możliwość korzystania z kontaktów i ofert gospodarczych będących w posiadaniu Inkubatora i Podkarpackiej Izby Gospodarczej,
 • wspólna promocja i reklama, w tym wspólna prezentacja przedsiębiorców na targach,
 • usługi konsultacyjno – doradcze i informacyjne,
 • usługi finansowo – księgowe, w tym także doradztwo,
 • doradztwo prawne